AKKURT MADENCİLİK

GEÇTİĞİMİZ Cuma günü il­çe­miz ahşap us­ta­la­rın­dan İbra­him Kılıç’ın Zon­gul­dak Gelik’te yap­tı­ğı ahşah bi­na­yı gör­mek üzere zi­ya­ret et­ti­ği­miz Ak­kurt Ma­den­ci­lik sa­hi­bi Ala­at­tin Kur­naz’ın mi­sa­fir­per­ver­li­ği ile kar­şı­laş­tık.
200’den fazla ça­lı­şa­nı ile Zon­gul­dak eko­no­mi­si­ne can veren Ak­kurt Ma­den­ci­lik, son tek­no­lo­ji­yi kul­la­na­rak üre­ti­mi­ni sür­dü­rü­yor. TTK’nın yıl­lar­ca üre­tim yap­tık­tan sonra terk et­ti­ği Ki­lim­li Gelik’teki ocak 200’den fazal ki­şi­nin ekmek ka­pı­sı olmuş. Dağ­la­rın-te­pe­le­rin ara­sın­da do­ğa­ya zarar ver­me­den üre­tim ger­çek­le­şir­ken, do­ğa­ya uygun ya­tı­rım­lar da dik­kat çe­ki­yor. Yem­ye­şil bir or­tam­da, do­ğa­ya uygun ola­rak inşa edil­miş ahşap bina, önün­de bu­lu­nan ha­vu­zu ile ocağı zi­ya­ret eden­le­rin de büyük be­ğe­ni­si­ni top­lu­yor.
Ak­kurt Ma­den­ci­lik, üre­ti­min ar­tı­rıl­ma­sı için de yeni ya­tı­rım­lar plan­lı­yor. İnsan gü­cün­den ma­ki­na gü­cü­ne geç­mek için si­pa­riş edil­miş olan ma­ki­na­nın gel­me­si bek­le­ni­yor. Bu sis­tem­le hem üre­tim ar­tı­şı plan­la­nı­yor, hem de ka­li­te­li bir üre­tim he­def­le­ni­yor.
Ak­kurt ma­den­ci­lik’te iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği uz­man­la­rı da gö­rev­le­ri­nin ba­şın­da bu­lu­nu­yor. İşçi­le­rin de maaş ve sos­yal hak­la­rı da za­ma­nın­da öde­ni­yor. Ak­kurt ma­den­ci­lik, yoğun işçi baş­vu­ru­la­rı da alı­yor.
Ak­kurt Ma­den­ci­lik­te bir­çok Ye­ni­ce­li hem­şe­ri­miz­de ça­lı­şı­yor.
Ak­kurt Ma­den­ci­lik sa­hi­bi Ala­at­tin Kur­naz’a gös­ter­di­ği mi­sa­fir­per­ver­li­ğin­den do­la­yı bir kez daha te­şek­kür edi­yor, ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rı­nın de­va­mı­nı di­li­yo­ruz.