KAYMAKAM ERDEM BAŞKANLIĞINDA YAPILDI

5442 Sa­yı­lı İl İdare Ka­nu­nu­nun 40. mad­de­si ge­re­ğin­ce, İlçe İdare Şube Baş­kan­la­rı Top­lan­tı­sı Kay­ma­kam Yasin Erdem Baş­kan­lı­ğın­da Kamu Kurum ve Ku­ru­luş­la­rı Mü­dür­le­ri­nin ka­tı­lı­mı ile Kay­ma­kam­lık Top­lan­tı Sa­lo­nu’nda ya­pıl­dı.
Top­lan­tı­da ku­rum­lar arası di­ya­log, ener­ji ve­rim­li­li­ği, etik ku­ral­la­rı, resmi ya­zış­ma ku­ral­la­rı, Hü­kü­met Ko­na­ğı’nın iç ve dış te­miz­li­ği ile Co­vid-19 ile il­gi­li gö­rüş­ler ve imza yö­ner­ge­si ko­nu­la­rı­nın gö­rü­şül­dü­ğü öğ­re­nil­di.
Daha sonra, Kamu Ku­ru­luş­la­rı­nın iş ve işlem­le­ri ile genel ko­nu­lar hak­kın­da daire amir­le­rinin Kay­ma­kam Erdem’i bil­gi­len­dir­me­le­ri ile top­lan­tı sona erdi.