YAZIKÖY-TERAS YOLUNA 500 BİN LİRA ÖDENEK VERİLDİ

İLÇEMİZ tu­riz­mi açı­sın­dan önem arz eden Ya­zı­köy-Ila­mur Teras yo­lu­nun ışık­lan­dı­rıl­ma­sı ve kor­ku­luk ya­pıl­ma­sı yo­lun­da yap­tı­ğı­mız ya­yın­la­rı­mız mey­ve­si­ni verdi.
Bi­lin­di­ği gibi, Ya­zı­köy-Iha­la­mur Teras yo­lu­nun as­falt­lan­ma­sın­dan sonra, yolun ay­dın­la­tıl­ma­sı ve teh­li­ke arz eden yer­le­re kor­ku­luk ya­pıl­ma­sı ko­nu­sun­da ga­ze­te­miz­de ya­yın­lar ya­pıl­mış­tı. Bu ya­yın­la­rı­mı­za si­ya­si­ler­den ve sivil top­lum ku­ru­luş­la­rın­dan da des­tek gel­miş­ti.
Ye­ni­ce Be­li­de­yi­si’de bu yolda ge­niş­let­me ve kor­ku­luk ya­pıl­ma­sı için bir dosya ha­zır­la­dı. Ha­zır­la­nan dosya AKP İlçe Baş­ka­nı Erdal Yir­mi­beş ta­ra­fın­dan Mil­let­ve­kil­le­ri Cum­hur Ünal ve Ni­ya­zi Güneş’e ile­til­di. Mil­let­ve­kil­le­ri de Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat Kurum’u zi­ya­ret ede­rek is­tek­le­ri­ni ilet­ti­ler. Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat Kurum’un Ye­ni­ce Be­le­di­ye­si’ne kor­ku­luk yapım işi için 500 bin lira gön­der­di­ği öğ­re­nil­di.
AKP Ye­ni­ce İlçe Baş­ka­nı Erdal Yi­ri­mi­beş; “Ye­ni­ce Ga­ze­te­si’nin sü­rek­li gün­dem­de tut­tu­ğu bir ko­nuy­du. Buna ka­yıt­sız kal­ma­mız müm­kün de­ğil­di. Ye­ni­ce Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan dos­ya­yı ve­kil­le­ri­miz Cum­hur Ünal ve Ni­ya­zi Güneş’e ilet­tik. Sağ ol­sun­lar on­lar­da bizim bu is­te­ği­mi­zi geri çe­vir­me­di­ler. Ve­kil­le­ri­mi­ze bu­ra­dan te­şek­kür edi­yo­rum. Ye­ni­ce’mize ya­pı­la­cak her hiz­me­tin ta­kip­çi­si ol­ma­yı sür­dü­re­ce­ğiz.” dedi.