ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI’NDAN 3.5 MİLYON LİRALIK YATIRIM ALDILAR

AKP Ka­ra­bük Mil­let­ve­kil­le­ri Cum­hur Ünal ve Ni­ya­zi Güneş, Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat Kurum’a zi­ya­ret ger­çek­leş­tir­di. Ka­ra­bük ili­nin yerel yö­ne­tim­ler an­la­mın­da ih­ti­yaç duy­du­ğu ko­nu­la­rı Bakan Kurum’a ile­ten Ve­kil­ler, ya­pı­lan gö­rüş­me­nin Ka­ra­bük açı­sın­dan son de­re­ce ve­rim­li ol­du­ğu­nu ifade et­ti­ler.
Ka­ra­bük Mer­kez ve il­çe­ler­den gelen ta­lep­le­ri gö­rüş­mek için Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat Kurum ile bir ara­yan gelen Ünal ve Güneş ele al­dık­la­rı ko­nu­la­rı çö­zü­me ka­vuş­tu­ra­rak şehre bir çok müjde ver­di­ler. Geç­ti­ği­miz ay­lar­da Saf­ran­bo­lu köy zi­ya­re­ti es­na­sın­da De­ğir­men­cik Köp­rü­sü için ge­rek­li gi­ri­şim­le­rin baş­la­dı­ğı­nı açık­la­yan Ve­kil­ler, Bakan Kurum’dan De­ğir­men­cik Köp­rü­sü’nün ya­pı­mı için 1 Mil­yon TL’lik bir öde­nek al­dı­lar. Bunun yanı sıra Ye­ni­ce Ih­la­mur Teras yo­lu­nun ge­niş­le­ti­lip sıcak as­fal­tı­nın ya­pıl­ma­sın­dan sonra ih­ti­yaç ha­li­ne gelen kor­ku­luk yapım işi için yine 500 Bin TL öde­nek Ka­ra­bük’e gön­de­ril­di. Ka­ra­bük Özel İda­re­si­nin talep et­ti­ği Vi­dan­jör ve Ara­zöz iş ma­ki­ne­le­ri ile bir­lik­te ge­nel­lik­le köy­ler­de kul­la­nı­la­cak 250 çöp kon­tey­ne­ri­nin de tes­li­mi için Bakan Kurum’un ta­li­mat ver­di­ği­ni söy­le­yen ve­kil­ler, Ef­la­ni için­de daha önce gön­de­ri­len 250 Bin TL’lik öde­ne­ğe ek ola­rak bir 250 Bin TL daha öde­nek gel­di­ği­ni açık­la­dı­lar. Ünal ve Güneş, önü­müz­de­ki dö­nem­de Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı­nın ili­mi­ze önem­li müj­de­le­ri ol­ma­ya devam ede­ce­ği­ni vur­gu­la­dı­lar.
Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li Cum­hur Ünal top­lan­tı son­ra­sı yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­de; “Bugün İli­miz­den ve il­çe­le­ri­miz­den gelen ta­lep­le­ri Sayın Ba­ka­nı­mız­la is­ti­şa­re etme im­kâ­nı bul­duk. Şeh­ri­miz için çok ve­rim­li bir top­lan­tı ger­çek­leş­tir­di­ği­mi­ze ina­nı­yo­ruz. Sayın Ba­ka­nı­mız ne talep et­miş­sek elin­den ge­le­nin faz­la­sı­nı verdi. Ken­di­si­ne il­gi­sin­den ve des­tek­le­rin­den do­la­yı çok te­şek­kür edi­yo­ruz. Ay­rı­ca Ka­ra­bük Mil­let Bah­çe­si için­de ça­lış­ma­la­rı­mız devam et­mek­te olup, ba­kan­lı­ğı­mız ile is­ti­şa­re ha­lin­de­yiz.” dedi.
Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li Ni­ya­zi Güneş de açık­la­ma­sın­da; “Sayın Ba­ka­nı­mız­la günün ilk top­lan­tı­sı­nı biz ger­çek­leş­tir­dik. Ül­ke­mi­zin ve dün­ya­mı­zın zor dö­nem­ler­den geç­ti­ği za­man­la­rı ya­şı­yo­ruz. Ama bir ta­raf­tan da kamu hiz­met­le­ri­nin ak­sa­ma­dan devam et­me­si ge­re­ki­yor. Biz de Cum­hur Ve­ki­li­miz­le bir­lik­te şeh­ri­miz için ge­rek­li zi­ya­ret­le­ri ya­pı­yo­ruz. Bugün Çevre Ba­ka­nı­mız sa­ğol­sun ta­lep­le­ri­mi­zi kır­ma­dan ye­ri­ne ge­tir­di. Ef­la­ni, Saf­ran­bo­lu, Ye­ni­ce, Ka­ra­bük Mer­kez ve diğer il­çe­le­ri­miz için ne ge­re­ki­yor­sa talep ettik. Şeh­ri­mi­ze ha­yır­lı olsun. Ba­ka­nı­mı­za bir kez daha te­şek­kür edi­yo­rum.” İfa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.