J. TEĞ­MEN KENAN YÜCEL ATAN­DI

YENİCE İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı ola­rak Ağus­tos ayın­da il­çe­miz­de gö­re­ve baş­la­yan J. Yüz­ba­şı Hasan Arı­kan’ın Ka­ra­bük Mer­kez’e alın­ma­sıy­la bo­şa­lan İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­na J. teğ­men Kenan Yücel atan­dı.
J. Yüz­ba­şı Hasan Arı­kan ön­ce­ki gün il­çe­miz­den ay­rı­lır­ken, J. Teğ­men Kenan Yener’de gec­ti­ği­miz pa­zar­te­si günü il­çe­miz­de­ki gö­re­vi­ne baş­la­dı.