YAPIMI SÜRÜYOR

İLÇEMİZ işa­dam­la­rın­dan Salih Ören’in an­ne­si ve ba­ba­sı adına yap­tır­dı­ğı Ana­oku­lu in­şa­atın­da ça­lış­ma­lar sü­rü­yor. te­me­li atı­lan oku­lun kaba in­şa­atı­nın iki ay içe­ri­sin­de bi­ti­ril­me­si he­def­le­ni­yor.
Öte yan­dan, eski oku­lun yı­kı­la­rak har­fi­ya­tı­nın atıl­ma­sı ça­lış­ma­la­rı da devam edi­yor. İnşaat atık­la­rı­nın bir iki gün içe­ri­sin­de bi­ti­ril­me­si plan­la­nı­yor. Atık­la­rın atıl­ma­sın­dan sonra, çevre dü­zen­le­me­si ya­pı­la­cak olan okul bah­çe­si­nin as­falt­lan­ma­sı da is­te­ni­yor.
Yurt ge­ne­lin­de dün baş­la­yan yüz yüze eği­tim ve öğ­re­ti­me, har­fi­yat ça­lış­ma­la­rı­nın bi­ti­ril­me­sin­den sonra per­şem­be-Cu­ma günü de Ülkü İlk ve Or­ta­oku­lu’nda baş­la­na­ca­ğı öğ­re­nil­di.

Bir cevap yazın