Karabük

GAZETEMİZİ ZİYARET ETTİ

24 HAZİRAN’da yapılacak olan, 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde AKP’den Karabük Milletvekili aday adayı olan Güngör Bilir gazetemizi ziyaret etti. Aday tanıtım toplantısı için ilçemize gelen milletvekili aday adayı Bilir, gazetemiz çalışanları ile bir süre sohbet etti. Adaylığı ile ilgili olarak da gazetemize bir açıklama yapan Bilir; “Bir haftadır üç kez …

Devamını

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ’N­DEN YANIT GELDİ

YENİCE Platformu ön­cü­lü­ğün­de baş­la­tı­lan Şeker Kan­yo­nu’nun doğal sit alanı edil­me­si gi­ri­şi­mi yankı buldu. Edi­ni­len bil­gi­le­re göre, Vali Adına Çevre ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dü­rü Nazan Şen­türk im­za­sıy­la Kay­ma­kam­lı­ğa gön­de­ri­len ya­zı­da, baş­vu­ru ev­rak­la­rı­nın ile­til­me­si ge­rek­ti­ği bil­di­ril­di. Ev­rak­lar ta­mam­lan­dık­tan sonra ön in­ce­le­me ra­po­ru ile bir­lik­te An­ka­ra Çevre ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dür­lü­ğü ko­mis­yo­nu­na gö­rü­şül­mek …

Devamını

SİYASİLERE SİTEM

ORMAN Ko­ope­ra­tif­le­ri ve orman köy­lü­sü­nün ör­gü­tü olan OR­KO­OP Zon­gul­dak-Bar­tın-Ka­ra­bük İl ve İlçe­le­ri Bölge Bir­li­ği’nin 37. Ola­ğan Genel Ku­ru­lu dün Dev­rek’te ya­pıl­dı. Ha­vuz­ba­şı Düğün Sa­lo­nu’nda saat 14.00’da ya­pı­lan genel ku­ru­la yoğun bir ka­tı­lım oldu. Genel Ku­rul­da ko­nu­şan Bir­lik Baş­ka­nı Sabri Özgün, bir seçim ari­fe­sin­de sa­lon­da si­ya­set­çi­le­rin bu­lun­ma­yı­şı­nı si­tem­le kar­şı­la­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. Bir­lik …

Devamını

HES KON­FE­RAN­SI CUMA GÜNÜ YA­PI­LA­CAK

TEMA Vakfı Ka­ra­bük İl Tem­sil­ci­li­ği ile Yenice Platformu’nun ortak ça­lış­ma­sıy­la HES ko­nu­sun­da bir kon­fe­rans dü­zen­le­ni­yor. HES pro­je­le­ri ko­nu­sun­da uzman olan Ka­ra­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­te­si Orman Fa­kül­te­si Orman Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü öğ­re­tim üyesi Dr. Oğuz Kur­doğ­lu’nun ve­re­ce­ği kon­fe­rans­ta, HES’in olası et­ki­le­ri ko­nu­sun­da halk bil­gi­len­di­ri­lecek. Ih­la­mur Teras Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda Cuma günü saat 14.00’te ya­pı­la­cak …

Devamını

DO­ĞA­MI­ZI KO­RU­YA­LIM KON­SERİ

MER­KEZİ An­ka­ra’da bu­lu­nan Yurt­tan Tür­kü­ler Ko­ro­su (Tür­kü-Der) Pazar günü Şeker Kan­yo­nu’nda HES ola­yı­na dik­kat çek­mek için “ Do­ğa­mı­zı Ko­ru­ya­lım, Çev­re­mi­ze Sahip Çı­ka­lım” Kon­se­ri ve­recek. TRT ve Kül­tür Ba­kan­lı­ğı sa­nat­çı­la­rın­dan olu­şan koro 6 Mayıs Pazar günü il­çe­mi­ze ge­le­rek saat 14.00’te halka bir kon­ser ve­recek. Yurt­tan Tür­kü­ler Ko­ro­su’nun Şef Orhan Gazi Yıl­maz …

Devamını

PAZAR GÜNÜ YA­PI­LA­CAK

KA­RA­BÜK’te ya­şa­yan hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin bir araya ge­le­rek yak­la­şık iki ay önce kur­duk­la­rı Ka­ra­bük Ye­ni­ce­li­ler Eği­tim, Kül­tür ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği’nin genel ku­ru­lu 6 Mayıs 2018 Pazar günü Ka­ra­bük Kent Mey­da­nı’ndaki Nikah sa­lo­nun­da ya­pı­la­cak. Sabri Ce­be­ci­oğ­lu baş­kan­lı­ğın­da olu­şan ge­çi­ci genel kurul ta­ra­fın­dan alı­nan genel ku­rul­da der­ne­ğin yeni yö­ne­ti­ci­le­ri de be­lir­le­necek. Der­nek baş­ka­nı Sabri …

Devamını

ÇANAKKALE GEZİSİ

YENİCELİ es­naf­lar, Ye­ni­ce Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len gezi için yarın akşam Ça­nak­ka­le’ye gi­di­yor. Bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­n de­va­mı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la 1’ncisi or­ga­ni­ze edi­len ge­zi­de Ye­ni­celi es­naf­lar Ça­nak­ka­le Şe­hit­li­ği­ni ge­zecek. Ye­ni­ce Esnaf ve Sa­nat­kâr­lar Odası Baş­ka­nı Cev­det Aba­oğ­lu ga­ze­te­mi­ze gezi hak­kın­da bir açık­la­ma ya­pa­rak; “Ye­ni­ce Esnaf ve Sa­nat­kâr­lar …

Devamını

“HİZMETLERİMİZ DEVAM EDİYOR”

YENİCE Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Sedat Çakıl, kooperatif hizmetlerinin devam ettiğini belirterek gazetemize yazılı bir açıklama yaptı. Çakıl, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi; “Sev­gi­li şoför ve esnaf ar­ka­daş­la­rım; Ye­ni­ce Esnaf Sa­nat­kar­lar Kredi Ke­fa­let Ko­ope­ra­tif ola­rak hiz­met ver­me­ye devam edi­yo­ruz siz de­ğer­li es­na­fı­mı­za eli­miz­den gel­di­ği kadar yar­dım­cı ol­ma­ya …

Devamını

ULUS­LA­RA­RA­SI BA­RO­LAR TOP­LAN­TI­SI­NA KA­TIL­DI

İLÇEMİZDE avu­kat­lık yapan Ka­ra­bük Ba­ro­su’na ka­yıt­lı Av. Sabri Akay İspan­ya’nın Mad­rid ken­tin­de 20 Nisan’da baş­la­yıp üç gün süren Ulus­la­ra­ra­sı Ba­ro­lar Bir­li­ği 10. Mad­rid Top­lan­tı­sı­na ka­tıl­dı.. İnsan Ka­çak­lı­ğı üze­ri­ne ya­pı­lan top­lan­tı­ya İspan­ya Ada­let Ba­ka­nı Ra­fa­el Ca­ta­la da ka­tı­la­rak bir ko­nuş­ma yaptı. Top­lan­tı­da dün­ya­nın bir çok ye­rin­den Baro Baş­kan­la­rı ve avu­kat­lar da …

Devamını

AKP’de Mil­let­ve­ki­li aday aday­la­rı bugün Ye­ni­ce’de ta­nı­tı­la­cak

24 HAZİRAN 2018 ta­ri­hin­de ya­pı­la­cak olan se­çim­ler­de AKP’den Ka­ra­bük Mil­let­ve­kil­li aday adayı olan 33 aday adayı için bugün Ye­ni­ce’de ta­nı­tım top­lan­tı­sı ya­pı­la­cak. Bugün saat 15:00’te Ba­ba­nın Say­va­nı Düğün Sa­lo­nu’nda ya­pı­la­cak olan aday adayı ta­nı­tım top­lan­tı­sı­na AKP’den Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li aday adayı olan tüm aday­lar ka­tı­la­cak. Açı­lış ko­nuş­ma­la­rın ya­pı­la­ca­ğı top­lan­tı­da aday aday­la­rı­na …

Devamını