Karabük

BAŞKA BAHARA MI KALDI?

YILMAZ Kırık’ın AKP İlçe Baş­ka­nı ol­ma­sıy­la gün­de­me ge­ti­ri­len Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si ola­yıy­la il­gi­li ses­siz­li­ğin “bu iş rafa mı kalk­tı” yo­rum­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı­na neden olurken, BİM’in Bölge Deposu işinden de ses seda çıkmıyor. Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si ko­nu­sun­da si­ya­si­le­rin biraz daha hız­lan­ma­la­rı ve büyük bir umut en­jek­te edi­len halka açık­la­ma­lar­da bu­lun­ma­la­rı is­te­ni­yor. Bi­lin­di­ği …

Devamını

7 MAYIS PA­ZAR­TESİ GÜNÜ YAPILACAK

ORMAN köy­lü­sü­nün tepe ör­gü­tü olan ORKOP’un Bölge Bir­li­ği top­lan­tı­sı 7 Mayıs pa­zar­te­si günü Dev­rek Ha­vuz­ba­şı Düğün Sa­lo­nu’nda ya­pı­la­cak. Baş­kan­lı­ğı­nı Sabri Özgün’ün yap­tı­ğı Zon­gul­dak-Bar­tın-Ka­ra­bük İl ve İlçe­le­ri Orman Ko­ope­ra­tif­le­ri’nin ortak ol­du­ğu bir­li­ğin ola­ğa­nüs­tü kong­re­sin­de bir yıl­lık ça­lış­ma­la­rı de­ğer­len­di­ri­lecek. Bir­li­ğin 37. Genel ku­ru­lun­da Baş­kan Sabri Özgün, or­man­lar ve orman köy­lü­sü­nün son du­ru­mu …

Devamını

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞI MÜRACAATINI YAPTI

İLÇEMİZİN yetiştirdiği, genç dinamik ve başarılı iş adamı Sertaş Karakaş, kendisini destekleyen kalabalık bir grup eşliğinde Yenice’den Karabük’e giderek Milletvekili aday adaylığı başvusunu yaptı. AKP’den Milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan Sertaş Karakaş, cumartesi günü ilçemizden kalabalık bir grup eşliğinde Karabük’e gitti. Karabük’te Tüccarlar Kooperatifi önünden AKP İl binasına kadar yürüyen …

Devamını

“ANADOLU MEDYASI BULUŞUYOR” ETKİNLİĞİNE KATILDI

GAZETEMİZ Genel Yayın Müdürü, Sürekli Sarı Basın Kartı sahibi Fahri Elieyioğlu Marmaris’te yapılan “Anadolu Medyası Buluşuyor” etkinliğine katıldı. 27 Nisan cuma günü başlayan ve üç gün süren toplantının son gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu medya üzerine kapsamlı bir konuşma yaptı. Toplantıya Karabük’ten de Necati Karakaoğlu ile Serap Karaoğlu da …

Devamını

“ERKEN PRİM UY­GU­LA­MA­SI 15 GÜN UZA­TIL­DI”

ZON­GUL­DAK-Bar­tın-Ka­ra­bük İlleri ve İlçe­le­ri Ta­rım­sal Kal­kın­ma Ko­ope­ra­tif­le­ri Üst Bir­lik Baş­ka­nı Sabri Özgün, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da erken prim uy­gu­la­ma­sı­nın onbeş gün uza­tıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Özgün, ko­nuy­la il­gi­li yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di; “Orman Köy­lü­le­ri­mi­zin üre­tim işin­de ça­lı­şan Ko­ope­ra­tif­le­ri­miz için erken üre­tim primi sü­re­si­nin bir ay uza­tıl­ma­sı ile il­gi­li ola­rak (OR-KO­OP) Bölge …

Devamını

İHA YENİCE TEMSİLCİSİ OLDU

İLÇEMİZDE ya­yın­la­nan Ye­ni­ce’nin Sesi Ga­ze­te­si mu­ha­bi­ri Dilek Ko­ca­baş, İhlas Haber Ajan­sı (İHA) Ye­ni­ce Tem­sil­ci­si oldu. Uzun yıl­lar­dan beri il­çe­miz­de ga­ze­te­ci­lik yapan Dilek Ko­ca­baş, bir süre de Ana­do­lu Ajan­sı mu­ha­bir­li­ği gö­re­vin­de bu­lun­du. İHA Ye­ni­ce Tem­sil­ci­si olan Dilek Ko­ca­baş, il­çe­mi­zin ta­nı­tı­mı ve olay­la­rı­nı İHA yo­luy­la dün­ya­ya du­yu­ra­cak.

Devamını

AKP’DEN MİLLETVEKİLİĞİNE MÜRACAAT ETTİ

24 HAZİRAN’da erken seçim kararı alınması sonrasında siyasi çevrelerde hareketlendi. 24 Haziran 2018’de yapılacak erken seçim için ilçemizde de aday adaylığı bolluğu yaşanıyor. Haziran ayında yapılacak seçimler öncesinde siyasi partilerde adaylık yarışı ve aday belirleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde ilçemizden 5 kişi AKP’den Karabük Milletvekili …

Devamını

KARABÜK’TEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU

İLÇEMİZ işa­dam­la­rın­dan Rifat Koca, 24 Ha­zi­ran’da ya­pı­la­cak se­cim­ler­de AKP’den Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li aday adayı ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Aday­lık baş­vu­ru­su­nu AKP Ka­ra­bük İl Baş­kan­lı­ğı’na yapan Rifat Koca, ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret ede­rek bir açık­la­ma yaptı. Koca, açık­la­ma­sın­da; “24 Ha­zi­ran 2018 Pazar günü ya­pı­la­cak olan Mil­let­ve­kil­li­ği se­çim­le­rin­de Ak Parti’den mil­let­ve­ki­li aday adayı ola­rak mü­ra­ca­atı­mı­zı ger­çek­leş­tir­dik. Ama­cım, …

Devamını

“TE­ŞEK­KÜR­LER KI­LIÇ­DA­ROĞ­LU”

İYİ Parti Ye­ni­ce İlçe Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da; “Te­şek­kür­ler Kı­lıç­da­roğ­lu” de­nil­di. Ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da şu gö­rüş­le­re yer ve­ril­di; “İyi Parti Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 78 il ve il­çe­le­rin­de ör­güt­le­ne­rek ilk genel kurul kong­re­si­ni 10 Ara­lık 2017 ta­ri­hin­de yap­mış­tır. Hü­kü­me­tin ve onun or­ta­ğı­nın şart koy­du­ğu 6 aylık sü­re­yi dol­dur­ma­sı­na rağ­men se­çi­me sok­ma­ma …

Devamını

İSMAİL KÖKÇÜ MİLLET­VEKİLİ ADAY ADAYI OLDU

24 HAZİRAN’da ya­pı­la­cak se­çim­ler­de Ak Parti’den Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li aday adayı olan hem­şeh­ri­miz İsmail Kökçü, 10 yıl­dır sür­dür­dü­ğü Ka­ra­bük İl Özel İdare Genel Sek­re­ter Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vin­den dün is­ti­fa ede­rek mil­let­ve­ki­li aday adayı oldu. İstifa di­lek­çe­si­ni sun­duk­tan sonra il­çe­mi­ze gelen hem­şeh­ri­miz İsmail Kökçü, ga­ze­te­mi­zi­de zi­ya­ret ede­rek, aday­lı­ğı ile il­gi­li bir açık­la­ma yaptı. …

Devamını