İTFAİYE KAM­PAN­YA­SINA 40 BİN LİRA KATKI

GEÇTİĞİMİZ cuma günü ko­ope­ra­tif­ler­le ya­pı­lan it­fa­iye kam­pan­ya­sı top­lan­tı­sı­na 14 ko­ope­ra­tif baş­ka­nı ka­tıl­dı. İlçe­miz­de 34 orman ko­ope­ra­ti­fi bu­lu­nu­yor.
Ka­tı­lan ko­ope­ra­tif­le­rin kam­pan­ya­ya top­lam 40 bin lira ci­va­rın­da kat­kı­sı ola­cak. Ko­ope­ra­tif­ler Üst Bir­li­ği’nin 7500 TL ta­ah­hüt­te bu­lun­du­ğu kam­pan­ya­ya Güney, Ya­zı­köy ve Hisar Ko­ope­ra­tif­le­ri 3 bin lira katkı ve­re­cek­ler.
Öte yan­dan kam­pan­ya­da 200 bin lira ra­ka­mı­na ula­şıl­dı.
İtfa­iye ara­cı­nın kam­yo­nu­nun alın­ma­sı için de iha­le­ye çı­kıl­dı. İhale 18 Eylül’de ya­pı­la­cak. İkinci el kam­yon alı­mı­nın ya­pı­mın­dan sonra da do­na­nım için ihale açıl­ma­sı bek­le­ni­yor.