50 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE BURS VERECEK

(Haber Mer­ke­zi) – İlçe­miz iş adam­la­rın­dan Murat Ka­ra­gül 4 yıl­lık üni­ver­si­te oku­ya­cak ih­ti­yaç sa­hi­bi 50 öğ­ren­ci­ye aylık 500 TL burs ve­re­ce­ği­ni açık­la­dı.
İş adama Murat Ka­ra­gül ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di; “Murat Ka­ra­gül ola­rak il­çe­miz­den 4 yıl­lık üni­ver­si­te oku­yan, 50 öğ­ren­ci­ye aylık 500 TL burs ve­re­rek kat­kı­da bu­lu­na­ca­ğız. İhti­yaç sa­hi­bi öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin mü­ra­ca­at­la­rı­nı bek­li­yo­rum. Ya­şa­dı­ğı­mız bu eko­no­mik sı­kın­tın­da ço­cuk­la­rı­nı okut­ma­da zor­la­nan in­san­la­rı­mız için ve­re­ce­ği­miz burs bir nebze olsun on­la­ra katkı sağ­la­ya­cak­tır. Bizim ve­re­ce­ği­miz burs ile oku­ya­cak olan ço­cuk­la­rı­mı­za Allah zihin açık­lı­ğı ver­sin di­yo­rum. İhti­yaç sa­hi­bi olan ço­cuk­la­rı­mı­zın mür­ca­at­la­rı­nı bek­li­yo­rum” dedi.
Ka­ra­gül, mü­ra­ca­at­lar­la il­gi­li açık­la­ma­yı da okul­la­rın açıl­ma­sıy­la bir­lik­te ya­pa­ca­ğı­nı be­lirt­ti.
İlçe­miz iş adam­la­rın­dan Murat Ka­ra­gül’ün bu dav­ra­nı­şı­nı tak­di­re şayan gö­rü­yor, ken­di­si­ni kut­lu­yo­ruz.