7 MAYIS PA­ZAR­TESİ GÜNÜ YAPILACAK

ORMAN köy­lü­sü­nün tepe ör­gü­tü olan ORKOP’un Bölge Bir­li­ği top­lan­tı­sı 7 Mayıs pa­zar­te­si günü Dev­rek Ha­vuz­ba­şı Düğün Sa­lo­nu’nda ya­pı­la­cak.
Baş­kan­lı­ğı­nı Sabri Özgün’ün yap­tı­ğı Zon­gul­dak-Bar­tın-Ka­ra­bük İl ve İlçe­le­ri Orman Ko­ope­ra­tif­le­ri’nin ortak ol­du­ğu bir­li­ğin ola­ğa­nüs­tü kong­re­sin­de bir yıl­lık ça­lış­ma­la­rı de­ğer­len­di­ri­lecek.
Bir­li­ğin 37. Genel ku­ru­lun­da Baş­kan Sabri Özgün, or­man­lar ve orman köy­lü­sü­nün son du­ru­mu hak­kın­da bilgi ve­recek. Bi­lin­di­ği gibi TBMM’nde çı­ka­rı­lan son ya­sa­lar ile or­man­lar­da di­ki­li sa­tı­şı­nın önü açıl­mış­tı. Or­man­la­rın güçlü hol­ding­le­rin di­ki­li üre­ti­mi­ne geç­me­si orman köy­lü­sü­nü zora so­ka­cak bir etken ola­cak.
Ko­nuy­la il­gi­li ge­liş­me­le­rin genel ku­rul­da ko­ope­ra­tif baş­kan­la­rı­na an­la­tı­la­ca­ğı öğ­re­nil­di.
Beş ki­şi­den olu­şan bir­lik yö­ne­ti­min­de Sabri Özgün’le bir­lik­te Salim Be­şev­li Sa­tıl­mış Gir­gin, Rahmi Al­tı­nok, Yaşar Ka­ba­sa­kal görev ya­pı­yor­lar.
Bir­lik, ko­ope­ra­tif­le­rin ve orman köy­lü­le­ri­nin so­run­la­rı­nı il­gi­li mer­ci­le­re ilet­me­de büyük bir iş­le­vi ye­ri­ne ge­ti­ri­yor.