AKP’DEN MİLLET­VEKİLİ ADAY ADAYI OL­DU­ĞU­NU AÇIK­LA­DI

İLÇEMİZİN Güney Köyü’nden olup, Halen Sa­kar­ya’da ika­met eden Sedat Çe­ne­siz, gazetemize yaptığı açıklamada 24 Ha­zi­ran’da ya­pı­la­cak Genel Se­çim­ler­de AKP’den Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li aday adayı ol­du­ğu­nu açık­la­dı.
Ül­ke­miz­de fa­ali­yet gös­te­ren mar­ket­ler zin­ci­rin­de iş ha­ya­tı­na baş­la­yan Sedat Çe­ne­siz, kısa sü­re­de üst düzey yö­ne­ti­ci­lik se­vi­ye­si­ne yük­sel­di. Bu mar­ket­ler zin­ci­ri­ne il­çe­miz­den de çok sa­yı­da ki­şi­yi işe yer­leş­ti­ren Sedat Çe­ne­siz, 01.05.1977 yı­lın­da Ka­ra­bük İlinin Ye­ni­ce il­çe­sin­de doğdu. İlko­ku­lu Güney Köyü’nde orta okul ve li­se­yi de Ye­ni­ce’de okudu. Es­ki­şe­hir Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si İşlet­me Fa­kül­te­si me­zu­nu olan Sedat Çe­ne­siz, Ye­ni­ces­por ve Ce­be­cis­pon’da da fut­bol oy­na­dı. Is­par­ta’da as­ker­lik gö­re­vi­ni ta­mam­la­yan Sedat Çe­ne­siz, as­ker­lik dö­nü­şü il­çe­miz­deki sü­rü­cü kursunda eği­ti­ci­li­k ve mü­dür­lük yaptı. 1999 yı­lın­da Zin­cir mar­ket­le­rin Zon­gul­dak Şu­be­sin­de iş ha­ya­tı­na baş­la­dı. Kısa sü­re­de Bölge Mü­dü­rü oldu. Yeni ku­ru­lan mar­ket­ler zin­ci­rin­de de üst düzey yö­ne­ti­ci ola­rak görev aldı bir çok il ve il­çe­de görev yaptı. Şu an Sa­kar­ya’da ika­met eden Sedat Çe­ne­siz bu­ra­da kendi aile şir­ke­ti­ni ku­ra­rak iş ha­ya­tı­nı sür­dü­rü­yor. 24 Ha­zi­ran’da ya­pı­la­cak olan 27 dönem Mil­let­ve­ki­li se­çim­le­rin­de Ka­ra­bük’ten Mil­let­ve­ki­li aday adayı olacak olan Sedat Çe­ne­siz evli ve iki çocuk ba­ba­sı.