“CHP zih­ni­ye­ti de­mok­ra­si ve vatan aş­kı­dır”

CHP İlçe Baş­ka­nı Orhan Ka­ra­kaş, bir süre önce AKP İlçe Baş­ka­nı Yıl­maz Kırık ta­ra­fın­dan ya­pı­lan bir açık­la­ma­da, par­ti­si­nin suç­lan­ma­sı­na yanıt verdi.
CHP İlçe Baş­ka­nı Orhan Ka­ra­kaş, “CHP zih­ni­ye­ti­nin te­me­lin­de, tam ba­ğım­sız­lık, de­mok­ra­si, barış ve vatan aşkı yat­mak­ta­dır” dedi.
Ka­ra­kaş, açık­la­ma­sın­da şu gö­rüş­le­re yer verdi. “AKP İlçe Baş­ka­nı Sayın Yıl­maz Kırık yap­tı­ğı ta­lih­siz açık­la­ma­da, kendi be­le­di­ye baş­ka­nı­nı eleş­ti­rir­ken, olaya par­ti­mi­zi de kat­ma­nın aciz­li­ği­ne de düş­müş­tür. Sayın Yıl­maz Kırık’ın CHP zih­ni­ye­ti­ni an­la­ya­bil­me­si için fı­rın­lar­ca ekmek ye­me­si ge­rek­mek­te­dir. CHP zih­ni­ye­ti di­ye­rek eleş­tir­di­ği parti, Tür­ki­ye’de Ulu­sal Kur­tu­luş Sa­va­şı’na ön­der­lik etmiş, Cum­hu­ri­ye­ti kur­muş, de­mok­ra­si­yi ge­tir­miş par­ti­dir. CHP zih­ni­ye­ti­nin te­me­lin­de ül­ke­nin tam ba­ğım­sız­lık ruhu yat­mak­ta­dır. Tam ba­ğım­sız­lı­ğı eko­no­mik ba­ğım­sız­lık­la taç­lan­dır­mak is­te­yen CHP Tür­ki­ye’nin bütün sa­na­yii ku­ru­luş­la­rı­nı kur­muş ve üre­tim eko­no­mi­si­ni ya­şa­ma ge­çir­miş­tir. İşte, bu ku­ru­luş­lar 16 yıl­dan beri sa­tı­la sa­tı­la bi­ti­ri­le­me­miş­tir.
Be­le­di­ye Mec­li­si’nde ya­pı­lan bu oy­la­ma­ya yö­ne­lik ola­rak demeç ver­mek du­ru­mun­da kalan ilçe baş­ka­nı, mec­lis üye­le­ri­nin özgür ira­de­le­ri­ne de say­gı­sız­lık et­miş­tir. Her üye­nin bir ka­na­atı var­dır ve ona göre oy kul­la­nır­lar. Mec­lis üye­le­ri­miz de buna göre karar ver­miş­ler­dir.
AKP İlçe Baş­ka­nı hı­zı­nı ala­ma­mış, 15 yıl ge­ri­ye git­miş ve CHP’li be­le­di­ye­ye de laf atma gü­lünç­lü­ğü­ne düş­müş­tür. O dö­nem­de, kay­ma­ka­mın­dan va­li­si­ne, mil­let­ve­ki­lin­den ba­ka­nı­na karşı hiz­met ça­ba­sın­da olan CHP’li be­le­di­ye, çok güzel hiz­met­le­re imza at­mış­tır. CHP’li be­le­di­ye­nin yap­tı­ğı ha­vuz­da ör­dek­le­rin yüz­dü­ğü doğ­ru­dur. Ördek hi­ka­ye­si­ni za­ma­nın­da kol kola ol­du­ğu zatta söy­le­miş ve biz­den ge­rek­li ya­nı­tı al­mış­tı. CHP’li be­le­di­ye­nin pa­ra­sız­lık çek­ti­ği doğ­ru­dur. Çünkü, gelen kay­nak­lar suyun ba­şın­da ke­sil­miş, ya­pı­lan pro­je­ler en­gel­len­miş­tir. Buna rağ­men CHP’li be­le­di­ye ge­mi­yi li­ma­na çı­kar­ma­yı ba­şar­mış­tır. 150 per­so­nel­li ve 11 ma­hal­le­li bir be­le­di­ye yö­net­mek bak­kal dük­ka­nı iş­let­me­ye ben­ze­mez. Kaldı ki, hemen seçim son­ra­sı ya­pı­lan kal­dı­rım ça­lış­ma­la­rı ve şehir içi as­falt pro­je­si CHP’li be­le­di­ye­nin at­tı­ğı im­za­lar son­ra­sı ya­pıl­mış­tır. Yani, sa­hi­bi CHP’li be­le­di­ye­dir.
CHP zih­ni­ye­ti, ye­rel­de de an­la­yı­şı­nı barış, kar­deş­lik, de­mok­ra­si üze­ri­ne kur­muş­tur. CHP’li be­le­di­ye za­ma­nın­da bir grup kin­dar dı­şın­da her­kes kol kola ge­ze­bil­miş­tir. Kendi par­ti­si­nin be­le­di­ye baş­ka­nı­na “Par­ti­mi­zin be­le­di­ye­ci­lik hiz­met­le­rin­den fay­da­la­na­rak hiz­met yaptı” di­ye­rek CHP’li be­le­di­ye üze­rin­de­ki bas­kı­la­rı da dile ge­tir­miş­tir.
Biz­ler, mez­ba­ha­ne, seyir te­ra­sı pro­je­si, ya­pı­lan har­ca­ma­lar ve ke­si­len ağaç­lar için ba­ğır­dı­ğı­mız­da sus pus olan­lar şimdi bun­la­rı gün­de­me ge­tir­mek­te­dir­ler. Önem­li olan yol­suz­lu­ğu za­ma­nın­da hay­kı­ra­bil­mek­tir. Biz, za­ma­nın­da hay­kır­dı­ğı­mız için müs­te­ri­hiz. İkti­dar par­ti­si ya­kın­ma ko­nu­mun­da ola­maz. Varsa, bir bil­di­ği­niz açık açık top­lu­mu ay­dın­la­tın ve ge­re­ği­ni yapın. Eli­ni­zi tutan mı var?
Kı­sa­ca­sı; CHP zih­ni­ye­ti Ül­ke­yi düş­man çiz­me­sin­den kur­ta­ran, cum­hu­ri­ye­ti ilan eden, de­mok­ra­si­yi ge­ti­ren, dün­ya­da bir ilk ola­rak ço­cuk­la­ra bay­ram ar­ma­ğan eden bir zih­ni­yet­tir. Ye­rel­de de CHP zih­ni­ye­ti be­le­di­ye­yi kuran, Ye­ni­ce’nin ilçe ol­ma­sı­nı sağ­la­yan, Ye­ni­ce’deki tüm mes­lek oda­la­rı­nın ku­rul­ma­sı­na katkı veren bir zih­ni­yet­tir. Ajan­da­la­rın­da de­mok­ra­si kav­ra­mı ol­ma­yan­la­rın bunu an­la­ma­sı müm­kün de­ğil­dir.”
23 NİSAN’I DA KUT­LA­DI
CHP İlçe Baş­ka­nı Orhan Ka­ra­kaş TBMM’nin 98. Ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü­nü de kut­la­dı. “Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı tüm hal­kı­mı­za özel­lik­le de ço­cuk­la­rı­mı­za kutlu olsun” dedi.