“ERKEN PRİM UY­GU­LA­MA­SI 15 GÜN UZA­TIL­DI”

ZON­GUL­DAK-Bar­tın-Ka­ra­bük İlleri ve İlçe­le­ri Ta­rım­sal Kal­kın­ma Ko­ope­ra­tif­le­ri Üst Bir­lik Baş­ka­nı Sabri Özgün, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da erken prim uy­gu­la­ma­sı­nın onbeş gün uza­tıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
Özgün, ko­nuy­la il­gi­li yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di; “Orman Köy­lü­le­ri­mi­zin üre­tim işin­de ça­lı­şan Ko­ope­ra­tif­le­ri­miz için erken üre­tim primi sü­re­si­nin bir ay uza­tıl­ma­sı ile il­gi­li ola­rak (OR-KO­OP) Bölge Bir­lik Baş­kan­lı­ğı­mız­ca Orman Genel Mü­dür­lü­ğü’ne 10/04/2018 tarih ve 2018/144 sa­yı­lı ya­zı­mız­la erken üre­tim sü­re­si­nin bir ay uza­tıl­ma­sı is­ten­miş olup, Orman Genel Mü­dür­lü­ğü’nün 27/04/2018/ tarih ve E. 888117 sa­yı­lı emir­le­ri ile 15 gün uza­tıl­ma­sı Orman Bölge Mü­dür­lük­le­ri­ne ve Orman İşlet­me Mü­dür­lük­le­ri­ne emir­len­miş­tir.
Erken üre­tim iş­le­ri­nin 15 gün uza­tıl­ma­sın­da emeği geçen İlçe Baş­ka­nı Yıl­maz Kırık Beye, Ka­ra­bük Mil­let­ve­kil­le­ri­mi­ze; Orman Köy­lü­sü ve Orman Ko­ope­ra­tif­le­ri adına te­şek­kür eder, bu ve­si­le ile tüm Orman Köy­lü­sü ve Ko­ope­ra­tif Yö­ne­ti­ci­le­ri­mi­zin; Be­ra­at Kan­di­li­ni kut­lar; sağ­lık ve mut­lu­luk­lar te­men­ni ede­rim.”