“GETİRİLEN BÜTÇE VA­TAN­DA­ŞI­NA KA­ŞIK­LA VERİP KARA GÜN YA­ŞA­TAN BİR BÜT­ÇEDİR”

(Haber Mer­ke­zi) – Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan TBMM’ye su­nu­lan 2023 Yılı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Bütçe Ka­nu­nu ile Bağlı Cet­vel­le­rin­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Dair Kanun Tek­li­fi’nin Plan ve Bütçe Ko­mis­yo­nu gö­rüş­me­le­ri sı­ra­sın­da ko­nu­şan Mil­let­ve­ki­li Cev­det Akay ik­ti­da­rın eko­no­mi po­li­ti­ka­la­rı hak­kın­da eleş­ti­ri­ler­de bu­lun­du.
TBMM Plan ve Bütçe Ko­mis­yo­nu’nda gö­rü­şü­lüp kabul edi­len Ek Bütçe gö­rüş­me­le­ri sı­ra­sın­da ko­nu­şan CHP Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li ve Plan Bütçe Ko­mis­yo­nu Üyesi Cev­det Akay, “Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­miz­de hiç­bir ik­ti­dar, eşi ben­ze­ri gö­rül­me­miş bir şe­kil­de üst üste ek büt­çe­ler ge­ti­re­rek ha­ta­lı po­li­ti­ka­la­rı­nı ka­pat­mak için Mec­li­sin ka­pı­sı­nı çal­ma­mış­tır.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Te­mel­siz Eko­no­mi Tez­le­ri­mi­zin Fa­tu­ra­sı­nı Hal­kı­mı­za Ödet­me­ye Ça­lı­şı­yor­su­nuz
Yan­lış eko­no­mi po­li­ti­ka­la­rı­nın ve te­mel­siz eko­no­mi tez­le­ri­nin fa­tu­ra­sı­nın va­tan­da­şa öde­til­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı­nın al­tı­nı çizen Mil­let­ve­ki­li Akay, “İkti­da­rın sun­du­ğu ek bütçe tek­li­fi, özet­le, yan­da­şı ko­ru­yan, va­tan­da­şa ma­li­yet yük­le­yen, halka ezi­yet çek­ti­ren, belli bir ke­si­me kep­çey­le verip ak gün­ler ya­şa­tan, va­tan­da­şı­na da ka­şık­la verip kara gün ya­şa­tan bir büt­çe­dir” dedi.
Üc­ret­siz Do­ğal­gaz Ka­le­mi­ni Ayrı Tut­say­dı­nız, Va­tan­da­şı­mız da Cep­le­rin­den Çı­ka­cak Ra­ka­mı Bil­sey­di
Dep­rem böl­ge­sin­de­ki elekt­rik ve doğal gaz fa­tu­ra­la­rı­nın er­te­len­me­si ve ter­ki­ni ile üc­ret­siz doğal gaz ve­ril­me­si­ne iliş­kin gi­der­le­rin aynı ka­lem­de gös­te­ril­me­si­ne tepki gös­te­ren Mil­let­ve­ki­li Akay, “Dep­rem Böl­ge­sin­de­ki Elekt­rik ve Doğal Gaz Fa­tu­ra­la­rı­nın Er­te­len­me­si ve Ter­ki­ni ile Üc­ret­siz Doğal Gaz Ve­ril­me­si­ne İliş­kin Gi­der­ler” adı al­tın­da 5 mil­yar 587 mil­yon li­ra­lık öde­nek is­te­ni­yor. Biz­ler Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si ola­rak dep­rem böl­ge­sin­de­ki elekt­rik ve doğal gaz fa­tu­ra­la­rı­nın komp­le ter­ki­nin­den ya­nay­dık ve dep­rem böl­ge­sin­de­ki dep­rem­ze­de­le­re fa­tu­ra da­yat­ma­sı­nın yan­lış­lı­ğı ko­nu­sun­da uzun sü­re­dir ik­ti­da­rı uya­rı­yor­duk. Dep­rem mağ­du­ri­ye­ti ile seçim pro­pa­gan­da­sın­da kul­lan­dı­ğı­nız üc­ret­siz doğal gaz ma­li­ye­ti­ni aynı ka­le­me so­kul­ma­sı ha­ta­dır. Keşke bu iki ka­le­mi ayır­say­dı­nız, hal­kı­mız da üc­ret­siz diye ken­di­le­ri­ne ve­ri­len ve üze­rin­den daha altı ay bile geç­me­den cep­le­rin­den çı­ka­cak ra­ka­mı bil­se­ler­di.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
27 Mil­yar Li­ra­nın 939 Mil­yon Li­ra­sı Dep­rem­de Zarar Gören Yol­la­rın Ona­rı­mı İçin Kul­la­nı­la­cak.
Kara Yol­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü’nün büt­çe­sin­de­ki da­ğı­lım hak­kın­da eleş­ti­ri­ler­de bu­lu­nan Akay, “St­ra­te­ji ve Bütçe Baş­kan­lı­ğı’nın ha­zır­la­dı­ğı ra­po­ra göre, dep­rem­den et­ki­le­nen ve zarar gören demir yol­la­rı hat­la­rı için 17,4 mil­yar lira; ha­va­li­man­la­rın­da mey­da­na gelen ha­sar­lar için 3,3 mil­yar lira; Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü so­rum­lu­lu­ğun­da­ki ha­sa­rın ma­li­ye­ti için 12,1 mil­yar lira kay­na­ğa ih­ti­yaç du­yul­du­ğu ifade edil­miş­tir. Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü için 27 mil­yar 319 mil­yon lira öde­nek is­te­ni­yor fakat sa­de­ce 939 mil­yon lira dep­rem­de zarar gören yol­la­rın ona­rı­mı için kul­la­nı­la­cak.” dedi.
Yan­daş Mü­te­ah­hit­le­re Yap­tı­rı­lan Bi­lim­den Uzak, Tek­nik­le Bağ­daş­ma­yan Yol­lar Yü­zün­den Bin­ler­ce Ca­nı­mı­zı Kur­ta­ra­ma­dık
Yan­daş mü­te­ah­hit­le­rin ha­ta­la­rı yü­zün­den bin­ler­ce canın kur­ta­rı­la­ma­dı­ğı­na işa­ret eden CHP’li Akay, “Dep­rem gü­nü­ne git­ti­ği­miz­de kara yol­la­rı­nın dep­re­me ve diğer afet­le­re karşı da­ya­nık­lı ol­ma­dı­ğı, bun­dan do­la­yı da çök­me­ler mey­da­na geldi. Yan­daş mü­te­ah­hit­le­re yap­tı­rı­lan, bi­lim­den uzak, tek­nik­le bağ­daş­ma­yan yol­lar yü­zün­den erken mü­da­ha­ley­le kur­ta­rı­la­bi­lecek bin­ler­ce ca­nı­mı­zı kur­ta­ra­ma­dık. Bu mü­te­ah­hit­le­re hesap sor­mak ye­ri­ne, siz ge­tir­di­ği­niz ek büt­çey­le bir de halk­tan para is­ti­yor­su­nuz. Bu yan­lış bir uy­gu­la­ma. Bu yolu in­şa­sın­da yan­lış işlem yapan ve geç­me­me­si ge­re­ken yer­den yol ge­çi­re­rek o yolun çök­me­si­ne neden olan­lar­dan bu he­sa­bın ödet­ti­ril­me­si ge­re­kir­di.” ifa­de­le­ri­ni kul­la­na­rak ik­ti­da­ra yük­len­di.
Av­ras­ya Tü­ne­li İçin Hal­kı­mı­zın Ce­bin­den 1 Mil­yar Lira Daha Çı­ka­cak
Av­ras­ya Tü­ne­li’nin ga­ran­ti öde­me­si için va­tan­da­şın ce­bin­den 1 mil­yar li­ra­nın çı­ka­ca­ğı­nı dile ge­ti­ren Mil­let­ve­ki­li Akay, “Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı için is­te­nen ra­ka­ma bak­tık, tam ta­mı­na 5 mil­yar 699 mil­yon li­ra­lık öde­ne­ğin ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz. Peki, bu öde­ne­ğin ne­re­le­re kul­la­nı­la­ca­ğıy­la il­gi­li da­ğı­lı­ma bak­tı­ğı­mız­da Av­ras­ya Tü­ne­li için ga­ran­ti öde­me­si ola­rak 1 mil­yar lira ay­rıl­mış. Bu ga­ran­ti öde­me­li uy­gu­la­ma­lar­dan mut­la­ka vaz­ge­çil­me­si ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­ruz. Ha­ki­ka­ten hal­kı­mı­zın ce­bin­den bu şek­liy­le mu­az­zam bir para çık­mak­ta­dır; döviz kuru ne­de­niy­le, ar­tış­lar ne­de­niy­le bu ma­li­yet­ler çok yük­sek tu­tar­la­ra eriş­mek­te­dir.” dedi.
En Düşük Emek­li Maaşı As­ga­ri Üc­re­te Eşit­len­me­li
En düşük emek­li ma­aşı­nın as­ga­ri ücret se­vi­ye­si­ne çı­ka­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Mil­let­ve­ki­li Akay, “Kök ma­aş­la­rı 6 binin al­tın­da olan emek­li­le­ri­miz zam uy­gu­la­ma­sın­dan ya­rar­lan­dı­ğı zaman 7.500 ra­ka­mı­nın üs­tü­ne çı­ka­mı­yor­lar, as­ga­ri emek­li ma­aşı­nın üs­tü­ne çı­ka­mı­yor­lar. Bu ko­nu­da­ki ta­lep­le­ri de dik­ka­te al­ma­mız ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­rum. En azın­dan kök üc­re­te uy­gu­la­nan zammı 7.500 li­ra­nın üze­ri­ne ilave edi­le­rek bu­ra­da­ki ada­let­siz­li­ğin gi­de­ril­me­si müm­kün olur. Ve­ya­hut da bizim de bir ön­ce­ki torba ya­sa­da gün­de­me ge­tir­di­ği­miz şek­liy­le emek­li üc­ret­le­ri­nin de taban üc­re­ti en az as­ga­ri ücret kadar ol­ma­lı­dır” şek­lin­de ko­nuş­tu.