“BORÇLANMA YETKİSİ KAPSAMINDAKİ TUTAR YEREL SEÇİMLERDE Mİ KULLANILACAK?”

(Haber Mer­ke­zi) – CHP Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li ve TBMM Plan Bütçe Ko­mis­yo­nu Üyesi Cev­det Akay Cum­hur­baş­ka­nı­na ve­ri­len borç­lan­ma yet­ki­si ve geç­ti­ği­miz cuma günü TBMM’ye ge­len Ek Büt­çe­nin 2023 yılı büt­çe­si­nin yüzde 74’üne te­ka­bül et­ti­ği­nin al­tı­nı çi­ze­rek TBMM’nin bütçe hak­kı­nın büyük yara al­dı­ğı­nı dile ge­tir­di.
TBMM Genel Ku­ru­lu’nda gö­rü­şü­len “06.02.2023 Ta­ri­hin­de Mey­da­na Gelen Dep­rem­le­rin Yol Aç­tı­ğı Eko­no­mik Ka­yıp­la­rın Te­la­fi­si İçin Ek Mo­tor­lu Ta­şıt­lar Ver­gi­si İhdası İle Bazı Ka­nun­lar­da ve 375 Sa­yı­lı Kanun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Kanun Tek­li­fi”nin 11. mad­de­si üze­ri­ne ko­nu­şan Mil­let­ve­ki­li Akay ik­ti­dar sı­ra­la­rı­na, “Borç­lan­ma yet­ki­siy­le or­ta­ya çıkan tutar Be­le­di­ye Se­çim­le­rin­de mi kul­la­nı­la­cak” so­ru­su­nu yö­nelt­ti.
İkti­dar TBMM’nin Bütçe Hak­kı­nı Gasp Etti
TBMM Genel Ku­ru­lu’nda yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da Cum­hur­baş­ka­nı­na ve­ri­len borç­lan­ma yet­ki­si hak­kın­da ko­nu­şan Mil­let­ve­ki­li Akay, “Net borç­lan­ma li­mi­tiy­le il­gi­li olan 11. Mad­de­nin kabul edil­me­si müm­kün değil. Bu mad­de­de bütçe hak­kı­nın gas­be­dil­di­ği, ya­sa­ma yet­ki­si­ne mü­da­ha­le edi­len bir po­zis­yon söz ko­nu­su. Bu yüz­den, bu kanun tek­li­fi­nin, bu mad­de­nin bu­ra­dan geç­me­si­ne kar­şı­yız. Net borç­lan­ma Bütçe Ka­nu­nu’nun 1’inci mad­de­si­nin (1)’inci fık­ra­sı­nın (a) ben­din­de­ki öde­nek­ler top­la­mı­nın 2’nci mad­de­de be­lir­ti­len tah­mi­nî ge­lir­ler top­la­mı ara­sın­da­ki fark. Mev­cut bütçe ka­nu­nun­da da 661 mil­yar li­ra­lık bir ra­ka­ma te­ka­bül edi­yor.” dedi.
Borç­lan­ma Yet­ki­si ve Ek Bütçe 2023 Yı­lı­nın Yüzde 74’üne Te­ka­bül Edi­yor
Mev­cut ka­nu­nun hali ha­zır­da Ha­zi­ne ve Ma­li­ye Ba­ka­nı ile Cum­hur­baş­ka­nı’na yüzde 5 yetki ver­di­ği­ne dik­kat çeken CHP’li Akay, “Bu yüzde 5’erlik yet­ki­le­re ila­ve­ten de 3 ka­tı­na kadar Cum­hur­baş­ka­nı­na borç­lan­ma yet­ki­si ve­ri­li­yor. Bu ra­ka­mın bü­yük­lü­ğü 661 mil­yar li­ra­lık yüzde 5’erlik li­mit­ler­le be­ra­ber, 3 ka­tıy­la çarp­tı­ğı­nız­da 728,8 mil­yar li­ra­lık bir rakam, top­lam tutar da 2 tril­yon 186 mil­ya­ra te­ka­bül edi­yor. Bu 2 tril­yon 186 mil­yar­lık rakam kamu har­ca­ma­la­rı­na oran­lan­dı­ğı zaman büt­çe­nin yani öde­nek­le­rin top­la­mı­nın aşağı yu­ka­rı yüzde 48,8’ine te­ka­bül edi­yor. Yarın önü­mü­ze ek bütçe ge­lecek. Bu ek büt­çe­de de 1 tril­yon 119 mil­yar 500 mil­yon­luk bir ek öde­nek is­te­ni­yor. Torba yasa içe­ri­sin­de­ki borç­lan­may­la il­gi­li ve­ri­len gizli ek büt­çe­yi yarın ge­lecek ek büt­çe­ye ilave et­ti­ği­miz zaman ana büt­çe­nin yüzde 74’üne te­ka­bül edi­yor. Bu kabul edi­le­bi­lir bir olay değil.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
1 Tril­yon 490 Mil­yar Li­ra­lık Bütçe Açığı Ön­gö­rü­lü­yor
Borç­lan­ma yet­ki­si kul­la­nı­la­rak har­ca­na­cak pa­ra­nın yerel se­çim­ler­de kul­la­nıl­ma ih­ti­ma­li­ni dile ge­ti­ren Mil­let­ve­ki­li Akay, “Dev­let borç­la­na­cak ama bu borç­lan­ma­yı ya­par­ken de bu borç­lan­ma­nın ran­tabl bir şe­kil­de kul­la­nıl­ma­sı lazım. 2 tril­yon 186 mil­yar li­ra­lık bir rakam var. Cuma günü ge­lecek 1 tril­yon 119 mil­yar 500 mil­yon li­ra­lık ek bütçe tek­li­fi­ni­zin içe­ri­sin­de per­so­nel gi­der­le­ri yok. Per­so­nel gi­der­le­ri de bu torba yasa içe­ri­si­ne giz­len­miş va­zi­yet­te çünkü ge­lir­le­ri oluş­tu­ru­la­ma­mış. 661 mil­yar­lık bu ra­ka­mı da dâhil et­ti­ği­miz zaman 1 tril­yon 490 mil­yar li­ra­lık bir bütçe açığı ön­gö­rül­müş olu­yor; 2 tril­yon 186 mil­yar borç­la­nı­yor, ara­da­ki fark 700 mil­yar. Bu 700 mil­yar ne ya­pı­la­cak? Önü­müz­de­ki yerel se­çim­ler­de seçim büt­çe­si ola­rak mı kul­la­nı­la­cak? Ben bunu merak edi­yo­rum.” dedi.
Borç­lan­ma Yet­ki­siy­le İstih­da­mı, Üre­ti­mi, İhra­ca­tı Ar­tı­rı­cı Ya­tı­rım­lar Ya­pıl­ma­lı
Borç­lan­ma yet­ki­siy­le is­tih­dam, üre­tim ve ih­ra­cat ar­tı­rı­cı ya­tı­rım­la­rın ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifade eden Mil­let­ve­ki­li Akay, “Borç­lan­ma yet­ki­si­nin üre­ti­mi ar­tı­rı­cı, is­tih­da­mı ve ih­ra­ca­tı ar­tı­rı­cı alan­lar­da kul­la­nıl­ma­sı lazım. Eğer siz böyle kul­la­nır­sa­nız net borç­lan­ma ha­sı­la­tı ya­ra­tır­sı­nız hem fa­iz­den hem ana­pa­ra­dan ödeme ya­pa­rak büt­çe­nin ana­pa­ra ve borç yü­kü­nü aşağı çe­ker­si­niz. Ama ben bunun böyle ol­ma­dı­ğı­nı gö­rü­yo­rum, madem borç­la­nı­yo­ruz Es­ki­pa­zar Metal İhti­sas Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si, Ye­ni­ce Orman Ürün­le­ri İhti­sas Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si, Ef­lâ­ni Mer­mer Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si ku­ra­lım. Bun­la­rı Tür­ki­ye ge­ne­lin­de yay­dı­ğı­mız zaman gö­rür­sü­nüz ki is­tih­da­mı, üre­ti­mi, ih­ra­ca­tı ar­tı­rı­cı ya­tı­rım­lar ya­pıl­mış olur.” şek­lin­de ko­nuş­tu.