KAYMAKAM GÜNEŞ YENİCE’YE VEDA ETTİ

(Haber Mer­ke­zi) – 2023 yı­lı­nın Ocak ayı son­la­rın­da il­çe­miz­de gö­re­ve baş­la­yan Kay­ma­kam Ve­ki­li Büşra Güneş, Ya­ban­cı Dil Kur­su­nun çık­ma­sı ne­de­niy­le il­çe­mi­ze veda etti. Böylece ilçemiz bir kez daha kaymakamsız kalırken, Kaymakamlığa Karabük Vali Yardımcısı Muhittin Gürel’in vekalet edeceği öğrenildi. İlçe­mi­ze veda eden Kay­ma­kam Ve­ki­li Büşra Güneş, bir veda mesajı yayınlayarak şunları söyledi;
“29 Ocak 2023’ de baş­la­dı­ğım Ye­ni­ce Kay­ma­kam­lı­ğı gö­re­vim­den An­ka­ra’ya Ya­ban­cı Dil Kur­su­mun çık­ma­sı ne­de­niy­le ay­rı­lı­yo­rum.
Geçen 6 ay içe­ri­sin­de Ye­ni­ce ’de bu­lun­mak­tan, Ye­ni­ce’ mize ve çok kıy­met­li Ye­ni­ce hal­kı­na hiz­met et­mek­ten, so­run­la­rın çö­zü­mü­ne katkı sağ­la­mak­tan, istek ve öne­ri­le­rin kar­şı­lan­ma­sı­na emek ve mesai ver­miş ol­mak­tan büyük onur ve mut­lu­luk duy­mak­ta­yım.
Bu ve­si­le ile ön­ce­lik­le bilgi, de­ne­yim ve tec­rü­be­le­rin­den ya­rar­lan­dı­ğım Sayın Va­li­mi­ze, ili­mi­zin çok de­ğer­li Mülki İdari Amir­le­ri­ne, Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­za, bir­lik­te mesai yap­tı­ğı­mız ili­miz­de­ki ve il­çe­miz­de­ki kamu ku­rum­la­rı­nın yö­ne­ti­ci­li­ği­ni üst­le­nen birim mü­dür­le­ri­mi­ze, öz­ve­ri ve so­rum­lu­luk bi­lin­ci ile gö­rev­le­ri­ni sür­dü­ren ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­ma, muh­tar­la­rı­mı­za, si­ya­si par­ti­le­ri­mi­zin tem­sil­ci­le­ri­ne, özel sek­tör tem­sil­ci­le­ri­ne, baş ta­cı­mız Ga­zi­le­ri­mi­ze, Şehit ya­kın­la­rı­mı­za ve Ye­ni­ce hal­kı­na şah­sı­ma gös­ter­dik­le­ri sevgi ve saygı için te­şek­kür edi­yo­rum.
Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le siz de­ğer­li Ye­ni­ce ’li hem­şe­ri­le­ri­me ve mesai ar­ka­daş­la­rı­ma veda edi­yor, bun­dan son­ra­ki ça­lış­ma ve özel ha­ya­tı­nız­da ba­şa­rı ve mut­lu­luk­la­rı­nı­zın ar­ta­rak de­va­mı­nı di­li­yor, sevgi ve say­gı­lar su­nu­yo­rum. Allah’a ema­net olu­nuz.”