SEYİR TERASI TÖRENLE HİZMETE AÇILDI

BELEDİYE ta­ra­fın­dan 2014 yı­lın­da ya­pı­mı­na baş­la­nan ve 9 bun­ga­lov ev dı­şın­da ta­mam­la­nan Ih­la­mur Seyir Te­ra­sı geç­ti­ği­miz cu­mar­te­si günü dü­zen­le­nen tö­ren­le hiz­me­te açıl­dı.
İçe­ri­sin­de res­to­ran, ka­fe­ter­ya, mes­cit ve 29 bun­ga­lov evin bu­lun­du­ğu proje 9 ev dı­şın­da ta­mam­la­na­rak hiz­me­te açıl­dı. Dü­zen­le­nen açı­lış tö­re­ne Ye­ni­ce Kay­ma­ka­mı Mu­ham­met Fatih De­mi­rel, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zeki Çaylı eski Be­le­di­ye Baş­ka­nı Erol Yir­mi­beş, AKP dı­şın­da­ki si­ya­si parti ilçe baş­kan­la­rı, yurt­taş­lar ve çok sa­yı­da da­vet­li ka­tıl­dı.
Prog­ra­mın açı­lı­şın­da ko­nu­şan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zeki Çaylı, ıh­la­mur te­ra­sı ve bun­ga­lov ev­le­ri­nin ya­pı­mın­da emeği ge­çen­le­re te­şek­kür etti. Çaylı, “Bu yer Orman İşlet­me­si­ne ait bir yerdi ve bu­ra­nın A tipi me­si­re yeri ya­pıl­ma­sı nok­ta­sın­da eski mil­let­ve­ki­li­miz Osman Kah­ve­ci ve Orman Ba­kan­lı­ğı’nın kat­kı­la­rı büyük oldu. 01 Ara­lık 2014 ta­ri­hin­de kaz­ma­yı vur­du­ğu­muz, 70 bin met­re­ka­re­lik büyük bir alan üze­ri­ne inşa et­ti­ği­miz, için­de res­to­ran, ka­fe­ter­ya, mes­cit ve 29 bun­ga­lov evin bu­lun­du­ğu dev pro­je­mi­zi 9 evin dı­şın­da ta­mam­la­dık. Ta­ma­mı be­le­di­ye­miz iş gücü ile ya­pı­lan pro­je­mi­ze yak­la­şık 8 mil­yon lira gibi çok büyük bir para har­ca­dık. Bu pro­je­de emeği olan bü­rok­ra­tın­dan, iş­çi­mi­ze her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum. Biz bu­ra­yı seçim ya­tı­rı­mı ola­rak değil, ilçe tu­riz­mi­nin ge­le­ce­ği için yap­tık. Hal­kı­mı­zın hayır du­ala­rı ile biz iş­le­ri­mi­zi bu nok­ta­ya ge­tir­dik. Hal­kı­mız için her şeyi yap­ma­ya gay­ret ettik ve bunu da ba­şar­dık. Bu te­si­si bazı dost­la­rı­mız gör­me­den ten­kit etti ama bu­ra­yı gör­dük­ten sonra ten­kit­le­ri­nin de­ği­şe­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz” dedi.
Ye­ni­ce’nin ge­le­ce­ği tu­rizm­de ol­du­ğu­nu da söy­le­yen Baş­kan Çaylı, ” Ye­ni­ce’nin ge­le­ce­ği tu­rizm­le bir­lik­te Şeker Kan­yo­nu’na HES ya­pıl­ma­ma­sın­da. Oraya HES ya­pı­lır­sa Ye­ni­ce’nin tu­riz­mi bi­ti­ri­lir. Ye­ni­ce ka­ran­lı­ğa gö­mü­lür. Ye­ni­ce, Şeker Kan­yo­nu’na HES’i yap­tır­ma­ya­cak. As­lın­da çok söy­le­mek is­te­di­ğim şey var ve içim dolu. Hiç­bir şey söy­le­mi­yo­rum. Ben hiç­bir şey söy­le­me­di­ğim zaman bi­ri­le­ri­ne her şeyi söy­le­miş olu­yo­rum” diye ko­nuş­tu.
Ye­ni­ce Kay­ma­ka­mı Mu­ham­met Fatih De­mi­rel de Ye­ni­ce’nin 10 se­ne­lik bir tu­rizm se­rü­ve­ni ol­du­ğu­nu ve 10 yıl­lık süre so­nun­da gel­di­ği nok­ta­yı her­ke­sin gör­dü­ğü­nü be­lir­te­rek, “Ye­ni­ce’de çok önem­li kay­nak­la­rı­mız var. Bu da or­man­la­rı­mız. Tu­rizm­de Ye­ni­ce or­man­la­rı üze­rin­de ge­liş­me gös­te­ri­yor. İlçe­mi­zin yüzde 87’si or­man­lar­la kaplı ve bu te­si­sin açıl­ma­sı ile tu­rizm se­ver­ler il­çe­mi­ze daha fazla gel­me­ye baş­la­ya­cak. Tu­riz­mi­mi­zin ge­liş­me­si­ne fayda sağ­la­yan her­ke­se bende te­şek­kür edi­yo­rum. Bir yerde, il­çe­de ya­pı­lan ka­mu­nun yap­tı­ğı her­han­gi bir ça­lış­ma­nın ne­ti­ce ver­me­si için o ye­ri­nin hal­kı­nın onu sa­hip­len­me­si ge­re­ki­yor. İnşal­lah bu te­sis­le hal­kı­mız da tu­riz­me sa­rı­lır­sa in­şal­lah daha iyi bir ne­ti­ce alı­na­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın tu­rizm­den daha fazla gelir elde et­me­si ile il­gi­li ça­lış­ma­la­rı­mız devam edecek. Ye­ni­ce’miz böl­ge­de ve ulu­sal an­lam­da tu­riz­min önem­li mer­kez­le­rin­den biri ha­li­ne ge­le­cek­tir. Ça­lış­ma­la­rı­mız­da bu yönde devam edecek” dedi.
Ya­pı­lan açı­lış ko­nuş­ma­la­rın­dan sonra, Bo­lu­lu Ra­ma­zan ve Sevgi Petek’in kon­se­ri ile ka­tı­lan­lar güzel bir gün ge­çir­di­ler.