TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİMİNDE

ÜÇ oğ­luy­la bir­lik­te Çay­cu­ma’da ha­ri­ka­lar ya­ra­tan hem­şeh­ri­miz Ali Ka­ra­kaş, Çay­cu­ma Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­li­ği­ne se­çil­di.
Geç­ti­ği­miz gün­ler­de ya­pı­lan ve 900 üye­nin oy kul­la­nı­mı ile Çay­cu­ma Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası’nın 20 ki­şi­lik mec­li­si be­lir­len­di. Ali Ka­ra­kaş , 20 ki­şi­lik mec­li­se se­çil­di. 20 mec­lis üyesi Ali Ka­ra­kaş baş­kan­lı­ğın­da top­la­na­rak yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­ni seçti.
Ali Ka­ra­kaş, yedi ki­şi­lik yö­ne­tim ku­ru­lu üye­li­ği­ne de se­çil­di. Çay­cu­ma Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Baş­kan­lı­ğı­na ise işa­da­mı Zekai Ka­mi­toğ­lu ge­ti­ril­di. Yedi ki­şi­lik yö­ne­tim önü­müz­de­ki gün­ler­de kendi ara­sın­da top­la­na­rak görev bö­lü­mü ya­pa­cak.