“TE­ŞEK­KÜR­LER KI­LIÇ­DA­ROĞ­LU”

İYİ Parti Ye­ni­ce İlçe Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da; “Te­şek­kür­ler Kı­lıç­da­roğ­lu” de­nil­di.
Ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da şu gö­rüş­le­re yer ve­ril­di; “İyi Parti Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 78 il ve il­çe­le­rin­de ör­güt­le­ne­rek ilk genel kurul kong­re­si­ni 10 Ara­lık 2017 ta­ri­hin­de yap­mış­tır. Hü­kü­me­tin ve onun or­ta­ğı­nın şart koy­du­ğu 6 aylık sü­re­yi dol­dur­ma­sı­na rağ­men se­çi­me sok­ma­ma oyun­la­rı tez­gah­lan­mış­tır. Bu tez­ga­hı gören, her plat­form­da de­mok­ra­si­yi ve ül­ke­yi sa­vu­nan sayın Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu, 15 mil­let­ve­ki­li­ni İyi Par­ti­ye trans­fer ede­rek tek adam re­ji­mi­ni sa­vu­nan­la­ra adeta 15 gol ata­rak tez­gan­la­rı­nı baş­la­rı­na ge­çir­miş­tir.
Onun için, sayın Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu’na Ye­ni­ce İyi Parti Teş­ki­la­tı ola­rak te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­na­rız. Sayın Kı­lıç­da­roğ­lu, de­mok­ra­si­yi, ada­le­ti, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­nü ve insan hak­la­rı­nın sa­vu­nu­cu­su bir li­der­dir.
İyi Parti bir kitle par­ti­si değil, İyi Parti bir Tür­ki­ye Par­ti­si­dir. Se­çim­ler­de İyi Parti %3 oy alır diyen zih­ni­yet, İyi Par­ti­den kor­kup, se­çi­me al­ma­ma oyun­la­rı tez­gah­lı­yor­lar. Oyu­mu­zun %3 değil, %30’un üze­rin­de oy ala­ca­ğı­mı­zı on­lar­da gö­rü­yor. Ondan da kor­ku­yor­lar. Artık kor­ku­nun ecele fay­da­sı yok­tur. Türk mil­le­ti uyan­mış­tır. Bu ülke AKP ta­ra­fın­dan çok kötü yö­ne­ti­li­yor. Eko­no­mik sı­kın­tı ya­rın­lar­da in­san­la­rı­mı­za daha çok yan­sı­ya­cak, fa­tu­ra­sı hal­kı­mı­za ke­si­le­cek­tir.
Kor­ku­nun ve bas­kı­nın hakim ol­du­ğu gü­nü­müz­de İyi Parti’nin 1 mil­yon 600 binin üze­rin­de üyesi var­dır. Allah nasip eder­se 24 Ha­zi­ran’da “ANA” ge­le­cek­tir. Sayın Meral Ak­şe­ner’in Cum­hur­baş­kan­lı­ğın­da TBMM tek­rar de­mok­ra­tik par­la­men­ter sis­te­me ge­çe­cek­tir. Dev­le­ti­mi­zin ba­şı­na Meral ge­lecek, mil­le­ti­mi­ze moral ge­lecek. Bu duy­gu­lar­la, tüm ka­mu­oyu­na saygı ve sev­gi­le­ri­mi­zi su­na­rız.”