YENİCE’DE DİKİLİ SATIŞI YAPILMAYACAĞI SÖZÜ İSTİYOR…

AYIN son gü­nün­de il­çe­mi­ze ge­lecek olan Tarım ve Orman Ba­ka­nı Bekir Pak­de­mir’liden Ye­ni­ce Orman Köy­lü­sü di­ki­li ya­pıl­ma­ya­ca­ğı sözü is­ti­yor.
Bakan Pak­de­mir­li’nin il­çe­mi­ze ge­le­ce­ği ha­be­ri­nin du­yul­ma­sı üze­ri­ne ga­ze­te­mi­ze gelen orman köy­lü­le­ri; “Tarım ve Orman Ba­ka­nı’mız Sayın Bekir Pak­de­mir­li’nin il­çe­mi­ze ge­le­ce­ği­ni öğ­ren­dik. Ye­ni­ce­li orman köy­lü­le­ri ola­rak, bizim en büyük sı­kın­tı­mız Ye­ni­ce Or­man­la­rın­da di­ki­li sa­tı­şı ya­pı­la­ca­ğı ha­ber­le­ri­nin ya­yıl­ma­sı­dır. Ye­ni­ce’de orman köy­lü­sü­nün tek geçim kay­na­ğı or­man­lar­dır. Di­ki­li sa­tı­şı ya­pı­la­rak orman köy­lü­sü­nün elin­den ek­me­ği alı­na­cak­tır. Zaman zaman si­ya­si­ler, ‘Ye­ni­ce’de di­ki­li sa­tı­şı ya­pıl­ma­ya­cak’ açık­la­ma­la­rı yap­sa­lar da biz­le­rin bu te­dir­gin­li­ği bit­mi­yor.
En yet­ki­li ağız olan ve il­çe­mi­ze ge­lecek Tarım ve Orman Ba­ka­nı’mız Sayın Bekir Pak­de­mir­li’den Ye­ni­ce’de di­ki­li sa­tı­şı ya­pıl­ma­ya­ca­ğı sö­zü­nü ver­me­si­ni is­ti­yo­ruz.” de­di­ler.
Orman Köy­lü­sü­nün mağ­dur ol­ma­ma­sı için Orman Ba­ka­nı Bekir Pak­de­mir­li’nin bu ko­nu­da Ye­ni­ce­li­le­re söz verip ver­me­ye­ce­ği ise me­rak­la bek­le­ni­yor.
Yine, dün­ya­nın ko­ru­ma­sı al­tın­da olan Ye­ni­ce Or­man­la­rı içine ya­pıl­mak is­te­nen HES’lerle il­gi­li de Ye­ni­ce­li­ler Bakan Pak­de­mir­li’den açık­la­ma­lar yap­ma­sı­nı is­ti­yor­lar.