CEMAL KA­RA­KAŞ GÜVEN TA­ZE­LEDİ

ZİRAAT Odası’nın 7. Genel Ku­ru­lu cu­mar­te­si günü Hazal İşhanı’nda ya­pıl­dı. Yıl­maz Mı­sır­lı’nın ani ölümü üze­ri­ne oda baş­kan­lı­ğı­nı üst­le­nen Cemal Ka­ra­kaş, bu kez se­çim­le aynı gö­re­ve ge­ti­ril­di.
Ova­cık Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Nuri Ak­ça­alan’ın baş­kan­lı­ğın­da, Hasan Ben­li­oğ­lu (Ka­ra­bük), Fedai Acar (Saf­ran­bo­lu) ve Meh­met Ka­ra­de­niz (Ef­la­ni) ta­ra­fın­dan yö­ne­ti­len genel ku­ru­la 49 de­le­ge­den 37 ta­ne­si ka­tıl­dı.
Ya­pı­lan se­çim­ler­de Oda Mec­li­si ; Cemal Ka­ra­kaş, Selim Ka­ra­kı­rık, Meh­met Ta­vuk­çu, Cemal Ka­ra­ka­vuz, Rasil Çalış, Mus­ta­fa Ayan, Uğur Koy­ma­lı, Önal De­de­oğ­lu, Varol Akça, Mü­ca­hit Ka­ra­kaş, Mu­zaf­fer Şık, Meh­met Akman, Murat Ka­ra­gül, Sedat Çakıl, Tah­sin Ka­ra­as­lan, Aytaç Ayhan, Fa­ti­hA­li Top­rak, Ata­kan Bağ­ba­şı, Meh­met Ku­zö­ren, Ne­ca­ti Öz­de­mir ve Re­cep­Ta­vuk­çu’dan oluş­tu.
1999 yı­lın­da Yıl­maz Mı­sır­lı ve ar­ka­daş­la­rı ta­ra­fın­dan ku­ru­lan Zi­ra­at Odası’nın yedi ki­şi­lik yö­ne­ti­mi­ne de ; Cemal Ka­ra­kaş, Selim Ka­ra­kı­rık, Meh­met Ta­vuk­çu, Cemal Ka­ra­ka­vuz, Rasim Çalış, Mus­ta­fa Ayan ve Önal De­de­oğ­lu ge­ti­ril­di­ler.
Olgun bir ha­va­da geçen genel kurul son­ra­sın­da Cemal Ka­ra­kaş yap­tı­ğı açık­la­ma­da; ” Yö­ne­tim ola­rak il­çe­miz ta­rı­mı ve çift­çi ar­ka­daş­la­rı­mız için eli­miz­den gelen ça­ba­yı gös­te­re­ce­ğiz” dedi.