“HALKIMIZIN BİZE SAHİP ÇIKACAĞINA İNANIYORUZ”

31 Mart’ta ya­pı­la­cak yerel se­çim­le­re CHP’nin bi­rin­ci sıra İl Genel Mec­li­si Üyesi Adayı ola­rak ka­tı­la­cak olan Fahri Eli­eyi­oğ­lu ça­lış­ma­la­ra hızlı baş­la­dı.
Ken­di­si­ni ve he­def­le­ri­ni an­la­tan bro­şür­le­ri­nin gel­me­siy­le bir­lik­te kap­sam­lı bir ça­lış­ma­ya giren Fahri Eli­eyi­oğ­lu, pazar günü Yor­tan, Ak­man­lar, Şi­rin­köy ve De­ğir­men­ya­nı’nda yüz­ler­ce hem­şeh­ri­miz­le gö­rüş­tü. Ga­ze­te­ci Fahri Eli­eyi­oğ­lu, yurt­taş­la­rın so­run­la­rı­nı din­le­di ve he­def­le­ri­ni an­lat­tı. Yurt­taş­lar ve muh­tar­lar­la bi­re­bir temas kuran Fahri Eli­eyi­oğ­lu, “Ye­ni­ce’nin tüm köy­le­ri­nin so­run­la­rı­nı çok iyi bi­li­yo­rum. Hatta, bir çok ar­ka­da­şı­mız­dan daha iyi bi­li­yo­rum. Çünkü, ben yıl­lar­dır köy­le­ri­mi­zin so­run­la­rı­nı ya­zı­yor, dile ge­ti­ri­yo­rum. Bizim yap­tı­ğı­mız ha­ber­ler son­ra­sın­da bir çok kö­yü­mü­zün so­run­la­rı­nın çö­zül­dü­ğü­nü muh­tar­la­rı­mız ve köy­lü­müz bi­li­yor. Şim­di­ye kadar, ya­za­rak çö­zül­me­si yö­nün­de çaba gös­ter­di­ği­miz köy­le­ri­mi­zin so­run­la­rı­nı bu kez yetki ala­rak daha iyi çözme ça­ba­sın­da ola­ca­ğız. 45 yıl­dır Ye­ni­ce’nin so­run­la­rı­nı hay­kı­ran Ye­ni­ce Ga­ze­te­si, bun­dan böyle de köy­le­ri­mi­ze ve hal­kı­mı­za sahip çı­ka­cak­tır. Bizim şim­di­ye kadar yap­tı­ğı­mız hiz­met­le­re karşı da hal­kı­mı­zın bize sahip çı­ka­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz. Bizim, aça­ma­ya­ca­ğı­mız kapı yok­tur” dedi.
Fahri Eli­eyi­oğ­lu’nun 15 bin bro­şür ve 5 bin kart ile Ye­ni­ce’de her yere ulaş­ma­yı he­def­le­di­ği öğ­re­nil­di.