Aylık Arşiv: Ocak 2019

EVLİLİĞE İLK ADIMI ATTILAR

İLÇEMİZ nak­li­yat­çı­la­rın­dan Varol Akça’nın oğlu, Kadir Akça’nın to­ru­nu Kadir Can Akça, hafta sonu ya­pı­lan nişan tö­re­ni ile ev­li­li­ğe ilk adı­mı­nı attı. Gül­can-Va­rol Akça çif­ti­nin oğlu Kadir Can ile Ka­ra­bük Üni­ver­si­te­si’nde yük­sek li­sans yapan Ay­nur-Sü­ley­man Ar­dınç çif­ti­nin kız­la­rı Büşra Ar­dınç’ın nişan tö­ren­le­ri İstan­bul’da ya­pıl­dı. Hafta sonu ya­pı­lan nişan tö­re­ni­ne her iki …

Devamını

NİŞANLANDILAR

İLÇEMİZ es­naf­la­rın­dan Maçka Cafe’nin sa­hi­bi genç kar­de­şi­miz Tur­gay Sa­tı­cı ile hem­şi­re Şeyma Nur Koy­mat­çık, aile ara­sın­da ta­kı­lan nişan yü­zük­le­ri ile ev­li­li­ğe ilk adım­la­rı­nı at­tı­lar. Son­gül-Er­dal Koy­mat­çık çif­ti­nin kız­la­rı Şeyma Nur ile Fat­ma-Vey­sel Satıcı çif­ti­nin oğlu Tur­gay Sa­tı­cı’nın nişan tö­ren­le­ri aile ara­sın­da ya­pıl­dı. Genç çif­ti­mi­zi kut­lu­yor, bir ömür boyu mut­lu­luk­lar di­li­yo­ruz.

Devamını

SÜRÜCÜLERE UYARI

KA­RA­YOL­LA­RI Tra­fik ve Yol Gü­ven­li­ği Araş­tır­ma Der­ne­ği Ka­ra­bük İl Tem­sil­ci­si İbra­him Yaylı, kal­bin­den prob­le­mi olan sü­rü­cü­le­rin kış ay­la­rın­da soğuk ha­va­la­ra dik­kat et­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti. Yaylı, geç­ti­ği­miz hafta kalp krizi ge­çi­re­rek ken­di­si, eşi, ge­li­ni ve to­ru­nun ölü­mü­ne neden olan araç sü­rü­cü­sü­nün kalp krizi so­nu­cu öl­dü­ğü­nün tes­bit edil­di­ği­ne de dik­kat çe­ke­rek şun­la­rı …

Devamını

“İŞÇİ ALIMIYLA İLGİLİ PROBLEMİN SAHİBİ AKP’DİR”

CUM­HURİYET Halk Par­ti­si Ye­ni­ce Be­le­di­ye Baş­kan adayı Sabri Ce­be­cik, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da, TTK’ya işçi alı­mıy­la il­gi­li prab­le­min doğ­ru­dan sa­hi­bi­nin AKP ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ce­be­cik, ko­nuy­la il­gi­li ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di; “Sev­gi­li Ye­ni­ce­li­ler, TTK’ya işçi alı­mıy­la il­gi­li prob­le­min sa­hi­bi doğ­ru­dan AKP’dir. Karar si­ya­si­dir. AKP’de si­ya­set ya­pan­lar bu so­rum­lu­lu­ğun al­tın­dan kal­ka­ma­ya­cak­lar­dır. Bu …

Devamını

Başkan Çaylı’ya so­ruş­tur­ma izni verdi

İÇİŞLERİ Ba­kan­lı­ğı, Ye­ni­ce Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zeki Çaylı ile Be­le­di­ye Mec­lis Üye­le­ri, Cevat Belen, Şenol Onur, Neşe Mı­sır­lı, Alim Ören­li, Erdal Yir­mi­beş, Yüksel Me­şe­ba­şı, Mu­zaf­fer Çalık, İsmet Ce­be­ci­oğ­lu, Nuri Osman Yavaş ve Fehmi Hatıl ile Be­le­di­ye Ya­zı­iş­le­ri Mü­dü­rü, Hesap İşleri Mü­dü­rü ve bir tek­nik per­so­nel hak­kın­da so­ruş­tur­ma izni ver­di­ği öğ­re­nil­di. İçiş­le­ri …

Devamını

ORMAN KÖYLÜSÜNÜ TEDİRGİN EDİYOR

İLÇEMİZ Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü’ne bağlı İşlet­me Şef­lik­le­rin­de di­ki­li sa­tı­şıy­la il­gi­li ge­liş­me­ler orman köy­lü­le­ri­ni te­dir­gin edi­yor. Orman İşlet­me Mü­dür­lük­le­ri’nin bir ço­ğun­da di­ki­li sa­tı­şı yapan Orman Genel Mü­dür­lü­ğü, Ye­ni­ce’de üre­tim­de sı­kın­tı ya­şa­ma­ma­sı­na rağ­men di­ki­li sa­tı­şı yap­ma­ya ça­lı­şı­yor. Bu yıl Ye­ni­ce Or­man­la­rın­da 14 bin m3 di­ki­li sa­tı­şı ya­pı­la­ca­ğı, iki mü­te­ahi­din di­ki­li sa­tı­şı yap­tır­mak …

Devamını

KIRIK’IN AÇIK­LA­MA­SI­NA DES­TEK

MER­KEZİ Dev­rek’te olan Zon­gul­dak-Bar­tın Ka­ra­bük İl ve il­çe­le­ri Ta­rım­sal Kal­kın­ma Ko­ope­ra­tif­le­ri Üst Bir­lik Baş­ka­nı ve OR­KO­OP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sabri Özgün, AKP İlçe Baş­ka­nı Yıl­maz Kırık’ın “Büyük Ma­den­ci yü­rü­yü­şü­nü baş­la­tır en ön saf­lar­da yü­rü­rür” şek­lin­de ga­ze­te­mi­zin bir ön­ce­ki sa­yı­sın­da çıkan açık­la­ma­sı­nı des­tek­le­di­ği­ni be­lirt­ti. Bi­lin­di­ği gibi, ga­ze­te­mi­zin bir ön­ce­ki sa­yı­sın­da AKP …

Devamını

TTK VE  İŞÇİ MUSTAFA AKAY

Her seçim öncesi kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınacağı haberleri yayılır. Bu haberler yayılır ve ilgi çeker. Çünkü, ülkeyi yönetenler de bilirler ki, bu ülkenin en önemli sorunları başında işsizlik gelir. İşsizlere ve onların ailelerinin eline bir meme verilir. Bu iş sözüdür.  İşsizlerin yüreği kabarır bu haberler karşısında. Bir umut …

Devamını

AHMET ÖZGÜN

YENİCE HİSAR KÖYÜ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, İSMETPAŞA MAHALLESİ MİMOZA SOKAK 6/3’DE İKAMET EDEN MERHUM NECİP ve ZELİHA OĞLU FATİME ÖZGÜN EŞİ AHMET ÖZGÜN (20.09.1933 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ (28.01.2019 PAZARTESİ GÜNÜ) YENİCE MERKEZ CAMİDE İKİNDİ NAMAZINA MÜTEAKİP KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN SONRA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAKTIR. EŞİ FATİME ÖZGÜN, ÇOCUKLARI ORMAN İŞLETMESİ …

Devamını