Günlük Arşiv: 11 Ocak 2019

PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Uzun yıllar Yenice Belediyesi’nin çeşitli birimlerde görev yapan Celal Düzgün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)den istifa etti. İstifası ile ilgili gazetemize açıklamada bulunan Celal Düzgün, “Uzun yıllar Yenice Belediyesinde çeşitli birimlerde hizmet verdim.En son zabıta komiseri olarak çalıştım. Emekli olduktan sonra iki dönem Milliyetçi Hareket Partisi yönetim kurulunda görev yaptım. Ben …

Devamını

MUHAFAZA ALTINA ALDI

VALİLİKTEN Ulus­la­ra­ra­sı Ko­ru­ma Baş­vu­ru Kayıt Bel­ge­le­ri ol­du­ğu halde ça­lış­ma izin­siz bir fir­ma­da ça­lı­şan ya­ban­cı uy­ruk­lu 33 kişi mu­ha­fa­za al­tı­na alın­dı. İlçe­miz­de bir teks­til fir­ma­sın­da kaçak ça­lı­şan 33 ya­ban­cı uy­ruk­lu kişi Ye­ni­ce İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­ri ta­ra­fın­dan mu­ha­fa­za al­tı­na alın­dı. Mu­ha­fa­za al­tı­na alı­nan otuzu Afgan, ikisi İran’lı, biri Irak’lı olmak üzere …

Devamını

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜMÜZÜ KUTLADI

CUM­HURİYET Halk Par­ti­si Ye­ni­ce İlçe Baş­ka­nı Orhan Ka­ra­kaş, be­ra­be­rin­de Be­le­di­ye Baş­kan adayı Sabri Ce­be­cik ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ol­du­ğu halde, ga­ze­te­mi­ze ge­le­rek, 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Gü­nü­mü­zü kut­la­dı­lar. Ka­ra­kaş, “Her geçen gün artan eko­no­mik şart­la­ra rağ­men, il­çe­mi­zin so­run­la­rı­nı du­yur­ma­da büyük bir gö­re­vi ye­ri­ne ge­ti­ren ga­ze­te­ci­le­ri­mi­zin 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü’nü …

Devamını

Karabük-Yeniceliler Derneğine ziyaret

AKP Ka­ra­bük Be­le­di­ye Baş­kan adayı Prof. Dr. Bur­ha­net­tin Uysal, Ka­ra­bük’te bu­lu­nan Ye­ni­ce­li­ler Eği­tim Kül­tür ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği’ne zi­ya­ret­te bu­lun­du. Der­nek Baş­ka­nı Murat Çor­ba­cı ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan Uysal, der­nek ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bilgi aldı. Ye­ni­ce­li­ler Der­ne­ği zi­ya­re­tin­de bir ko­nuş­ma yapan AKP Ka­ra­bük Be­le­di­ye Baş­kan adayı Bur­ha­net­tin Uysal, “Bu sıcak …

Devamını

YÜKSEKOKULDA YENİ BÖLÜMLER İSTEĞİ

YENİCE Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Odası Baş­ka­nı Sedat Çakıl, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, il­çe­de­ki MYO’nun do­lu­luk ora­nı­nın ve bölüm sa­yı­sı­nın yeni aka­de­mik yılda ar­tı­rıl­ma­sı­nı is­te­di. Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Odası Baş­ka­nı Sedat Çakıl, açık­la­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di. “Önce hal­kı­mı­zın ve yüce mil­le­ti­mi­zin yeni yı­lı­nı kut­lar, İslam ale­mi­ne ve ül­ke­mi­ze ha­yır­lar ge­tir­me­si­ni di­le­rim. Bi­lin­di­ği gibi, …

Devamını

ÇENESİZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

YENİCE Muh­tar­lar der­ne­ği Baş­ka­nı Ni­ya­zi Çe­ne­siz (59) dün sabah saat 05.00 su­la­rın­da ani­den ra­hat­sız­laş­tı ve ya­şa­ma göz­le­ri­ni yumdu. Hemen has­ta­ne­ye ge­ti­ri­len Ni­ya­zi Çe­ne­siz’in kalp kri­zin­den öl­dü­ğü açık­lan­dı. Has­ta­ne­de, Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan in­ce­le­me­den sonra defin izni ve­ri­len Ni­ya­zi Çe­ne­siz için saat 11.00’de kö­yün­de bir tören dü­zen­len­di. Ni­ya­zi Çe­ne­siz, Ye­ni­ce Mer­kez …

Devamını

GAZETECİLER KARABÜK VE İLÇELERİNİ KONUŞTULAR

BÖL­GENİN dün­ya­ya açı­lan pen­ce­re­si BRTV’de ga­ze­te­ci­ler Ka­ra­bük ve il­çe­le­ri­ni tar­tış­tı­lar. Zafer Acar’ın Gün­dem Prog­ra­mı­na ka­tı­lan Ali Aşar, Fahri Eli­eyi­oğ­lu, Serap Kiraz Ka­ra­oğ­lu ve Okan Küçük, 2018 yı­lı­nı de­ğer­len­dir­di­ler, 2019 yılı ve 31 Mart’ta ya­pı­la­cak yerel se­çim­ler­le il­gi­li dü­şün­ce­le­ri­ni açık­la­dı­lar. BRTV’deki prog­ra­ma ka­tı­lan Ye­ni­ce Ga­ze­te­si Genel Yayın Mü­dü­rü Fahri Eli­eyi­oğ­lu, Ye­ni­ce’nin …

Devamını

NİYAZİ ÇENESİZ MUSTAFA AKAY

Dün, sevdiğimiz, saydığımız bir dostumuzun haberi düştü Yenice gündemine… Tir Köyü Muhtarı Niyazi Çenesiz’in Hak’ka yürüdüğü haberiydi bu… Şen şakrak, yüzü hep gülen Niyazi Çenesiz, hiç beklenmedik bir anda ayrılıverdi aramızdan. Bu ani ölüm şehrimizde büyük üzüntü yarattı. Duyan hastaneye koştu…Ancak, yapacak bir şey yoktu ve elden bir şey gelmiyordu.. …

Devamını