Aylık Arşiv: Ekim 2019

İYİYE GİDİYOR

BARIŞ Pı­na­rı Ha­re­ka­tı’nda te­rö­rist­ler­den te­miz­le­nen Ra­su­layn böl­ge­sin­de PKK/YPG’li te­rö­rist­ler­ce ya­pı­lan taciz ate­şin­de 1 as­ke­ri­mi­zin şehit oldu, 5 as­ke­ri­mi­zin ya­ra­lan­dı. Ya­ra­lı as­ker­ler­den bi­ri­si­nin il­çe­miz Yor­tan Bel­de­si’nden uzman çavuş Ersin Islak ol­du­ğu öğ­re­nil­di. İlk mü­da­ha­le­si Şan­lı­ur­fa­da ya­pı­lan Islak’ın dün gece An­ka­ra Gata’ya ge­ti­ril­di­ği öğ­re­nil­di. Yor­tan’da Kar­deş­ler Or­kest­ra­sı­nın sa­hi­bi Ni­za­met­tin Islak’ın oğlu olan …

Devamını

Bey­nin­de­ki tü­mör­le yaşam mü­ca­de­le­si ve­ri­yor

KA­RA­BÜK’ün Kur­tu­luş Ma­hal­le­si’nde otu­ran 38 ya­şın­da­ki Sa­ti­ye De­re­li, ça­lış­tı­ğı işte ra­hat­sız­lan­dı ve git­ti­ği has­ta­ne­de bey­nin­de 23 mm. tümör ol­du­ğu­nu öğ­ren­di. En­gel­li eşi Şevki De­re­li’nin İŞKUR va­sı­ta­sıy­la 6 ay­lı­ğı­na ça­lış­tı­ğı Tarım Mü­dür­lü­ğü’ndeki işi de sona erin­ce, ta­ma­men ça­re­siz bir du­ru­ma düştü. Gön­de­ril­di­ği An­ka­ra’da dok­tor­la­rın aci­len ame­li­yat ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­dik­le­ri­ni be­lir­ten Sa­ti­ye …

Devamını

OR­KO­OP 56 BİN LİRA NAKDİ YAR­DIM YAPTI

ZON­GUL­DAK-Bar­tın-Ka­ra­bük İl ve İlçe­le­ri Ta­rım­sal Kal­kın­ma Ko­ope­ra­tif­le­ri Üst Bir­li­ği (OR­KO­OP) sos­yal yar­dım fo­nun­dan il­çe­miz or­man­la­rın­da ça­lı­şır­ken ya­şam­la­rı­nı yi­ti­ren ve kaza ge­çi­ren­le­rin aile­le­ri­ne 56 bin lira nakdi yar­dım ya­pıl­dı. Üst Bir­lik Baş­ka­nı Sa­tıl­mış Gir­gin ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri Rahmi Al­tı­nok ve Salim Be­şev­li dün, Üst Bir­li­ğin Ye­ni­ce’deki bü­ro­sun­da Ye­ni­ce Orman İşlet­me …

Devamını

İtirazı An­ka­ra İdare Mah­ke­me­si red­det­ti

YENİCE’nin Şeker Kan­yo­nu’nunda TM Ener­ji ta­ra­fın­dan ya­pı­la­cak HES ya­tı­rı­mı ko­nu­sun­da yeni bir ge­liş­me or­ta­ya çıktı. Şeker Kan­yo­nu’nda ya­pı­la­cak HES için İl Genel Mec­li­si’nin ver­di­ği in­şa­at izni ve su­la­rın sü­re­siz kul­la­nı­mı­na iliş­kin iki açı­lan da­va­da önce yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ka­ra­rı ve­ril­miş, şir­ket buna iti­raz et­miş­ti. An­ka­ra İdare Mah­ke­me­si 5. Daire’de ele alı­nan …

Devamını

HASAN KOYMATLI

YENİCE ÇELTİK KÖYÜ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, ZONGULDAK İLİ KOZLU İLÇESİ’NDE DE İKAMET EDEN MERHUM OSMAN ve KEZBAN OĞLU HAYRİYE KOYMATLI EŞİ HASAN KOYMATLI (01.01.1941 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ  (29.10.2019 SALI GÜNÜ) ZONGULDAK İLİ KOZLU İLÇESİNDE İKİNDİ NAMAZINA MÜTEAKİP KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN SONRA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAKTIR. EŞİ HAYRİYE KOYMATLI, ÇOCUKLARI …

Devamını

MALİKİ EJDAR ÇILDIR

GAZİANTEP İLİ YAVUZELİ İLÇESİ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, YENİCE MERKEZ MAHALLESİ CELAL BAYAR CADDESİ NO:52/2’DE İKAMET EDEN MERHUM MEHMET ve ZELİHA OĞLU, MERHUM NAİLE ÇULLUK ÇILDIR EŞİ, MERHUM İSMAİL ÇULLUK’UN YEĞENİ ESKİ YENİCE ESNAFLARIMIZDAN NİYAZİ ÇULLUK’UN ENİŞTESİ MALİKİ EJDAR ÇILDIR (10.02.1946 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ (29.10.2019 SALI GÜNÜ) YENİCE MERKEZ …

Devamını

MEHMET GÖYNÜK

YENİCE YORTAN DÖNGELLER MAHALLESİ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP,  DÖNGELLER MİZİKLER KÜME EVLERİ NO:82’DA İKAMET EDEN MERHUM MEHMET ve PENPE OĞLU, MERHUM ATEŞA LAKABI İLE TANINAN MERHUM İSMAİL GÖYNÜK’ÜN KARDEŞİ MADEN EMEKLİSİ MEHMET GÖYNÜK (31.03.1937 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ (26.10.2019 CUMARTESİ GÜNÜ) YENİCE KALAYCILAR MAHALLESİ UZUMKUM CAMİİNDE ÖĞLE NAMAZINA MÜTEAKİP KILINACAK …

Devamını

AYİŞE KOYMATOĞLU

YENİCE ÇELTİK KÖYÜ KURUOSMANLAR MAHALLESİ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, İSMETPAŞA MAHALLESİ İBNİSİNA SOKAK NO:49 /0’DA İKAMET EDEN MERHUM HASAN ve SARE KIZI, SATILMIŞ KOYMATOĞLU EŞİ YENİCE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EMEKLİSİ HİLMİ KOYMATOĞLU’NUN ANNESİ (02.01.1943 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ  (25.10.2019 CUMA GÜNÜ) İSMETPAŞA MAHALLESİ MERKEZ CAMİİNDE İKİNDİ NAMAZINA MÜTEAKİP KILINACAK CENAZE …

Devamını