“BAKAN KİRİŞÇİ VE GENEL MÜDÜR KARACABEY’İ YENİCE’YE DAVET EDİYORUZ”

S.S. Tir ve Ya­zı­köy Ta­rım­sal Kal­kın­ma Ko­ope­ra­tif­le­ri Baş­kan­la­rı Adem Ören ve Şaban Ka­ra­kaş, ga­ze­te­mi­ze yap­tık­la­rı ya­zı­lı açık­la­ma­da; “Tarım Orman Ba­ka­nı Sayın Vahit Ki­riş­çi ve Orman Genel Mü­dü­rü Sayın Bekir Ka­ra­ca­bey’i Ye­ni­ce’ye davet edi­yo­ruz. Gel­sin­ler ve selin iz­le­ri­ni ye­rin­de gör­sün­ler“ de­di­ler.
Ören ve Ka­ra­kaş, ya­zı­lı açık­la­ma­la­rın­da şun­la­rı söy­le­di­ler; “Ha­zi­ran ayı­nın son gün­le­rin­de ya­şa­dı­ğı­mız sel fe­la­ke­ti sı­ra­sın­da adeta il­çe­mi­ze kamp kuran başta Ka­ra­bük Va­li­miz Sayın Fuat Güler’e, Ye­ni­ce Kay­ma­ka­mı­mız Sayın Yasin Erdem’e, Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Zeki Çaylı’ya, il­çe­mi­ze gelen Sayın Aile ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­ka­nı Sayın Derya Yanık’a, Çevre Şe­hir­ci­lik ve İklim De­ği­şik­li­ği Ba­ka­nı Sayın Murat Kurum’a, İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sayın Sü­ley­man Soylu’ya, mil­let­ve­kil­le­ri­mi­ze ve si­ya­si par­ti­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yo­ruz. Sel afe­tin­den zarar gören hem­şe­ri­le­ri­mi­ze de geç­miş olsun di­lek­le­ri­mi­zi su­nu­yo­ruz. Tür­ki­ye’nin en büyük Orman İşlet­me­le­rin­den bi­ri­si olan ve sel afe­tin­den büyük zarar gören Ye­ni­ce Orman İşlet­me­si’ni zi­ya­ret et­me­yen Orman Ba­ka­nı Sayın Vahit Ki­riş­çi ile Orman Genel Mü­dü­rü Sayın Bekir Ka­ra­ca­bey’e de ara­mız­da gö­re­me­di­ği­miz için orman köy­lü­le­ri­miz adına üzün­tü­mü­zü be­lir­ti­yo­ruz. Orman Genel Mü­dür­lü­ğü’nün en büyük iş­let­me­le­rin­den bi­ri­si olan ve sel afeti son­ra­sın­da ne­re­dey­se hiç­bir böl­ge­si­ne ula­şı­la­ma­yan Ye­ni­ce Orman İşlet­me­si’ni üvey evlat gören yet­ki­li­le­ri de orman köy­lü­le­ri­miz adına Allah’a ha­va­le edi­yo­ruz.
13 Bölge şef­li­ğin­de bu­gü­ne kadar 2 grey­der, 1 dozer, 1 eks­ka­va­tör ve 1 dam­per­li kam­yon ile mu­ci­ze­ler ya­ra­ta­rak üre­ti­mi ak­sat­ma­yan orman köy­lü­sü­nün ya­nın­da ol­ma­yan Orman Ba­ka­nı ve Orman Genel Mü­dü­rü’ne bir kez daha üzün­tü­mü­zü be­lir­ti­yo­ruz. Gerek DSİ, ge­rek­se Özel İdare’nin harıl harıl bay­ram­da dahi ça­lış­tı­ğı bir dö­nem­de, Orman Genel Mü­dür­lü­ğü ma­ki­na ve araç gereç gön­der­mek için davet mi bek­li­yor? Orman köy­lü­sü ya­şa­nan kış şart­la­rı do­la­yı­sı ile zaten ye­te­rin­ce mağ­dur ol­muş­tu. Şimdi de yaz üre­ti­mi ne­de­niy­le açıl­ma­yan yol­lar­dan do­la­yı bir mağ­du­ri­yet ya­şa­ya­cak­tır. Ya­şa­nan eko­no­mik zor­luk­la­rın ya­nın­da bir de böy­le­si­ne sa­hip­siz­lik orman köy­lü­sü­nü de­rin­den ya­ra­la­mak­ta­dır. Orman köy­lü­sü­nün mağ­dur ol­ma­ma­sı için aci­len OGM’nin Ye­ni­ce’ye araç ve ma­ki­na tak­vi­ye­si yap­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Yoksa, bu kışı orman köy­lü­sü zor ge­çi­re­cek­tir. Ye­ni­ce Orman İşlet­me­si’nin elin­de olan ve yu­ka­rı­da say­dı­ğı­mız araç­la­rın çoğu da zaten eko­no­mik öm­rü­nü ta­mam­la­mış araç­lar­dır. Bu araç­lar ça­lış­tı­ğı gün­den fazla arı­za­lı ola­rak yat­mak­ta­dır.
Tarım ve Orman Ba­ka­nı Sayın Vahit Ki­riş­çi’yi ve Orman Genel Mü­dü­rü Sayın Bekir Ka­ra­ca­bey’i Ye­ni­ce’ye davet edi­yo­ruz ve Ye­ni­ce’de ya­şa­nan sel fe­la­ke­ti­nin Ye­ni­ce Or­man­la­rı­na ver­di­ği za­ra­rı ye­rin­de gör­me­le­ri­ni is­ti­yo­ruz.”