CEVHERİ BUL­MAK VE ÖN­GÖ­RÜ MUS­TA­FA AKAY

Si­ya­si ku­rum­lar­da yö­ne­ti­ci po­zis­yo­nun­da olan­la­rın ön­gü­rü sa­hi­bi ol­ma­la­rı bi­rin­ci ko­şul­lar­dan bi­ri­si­dir. Ör­gü­tün başı ya da yö­ne­ti­ci­si olmak me­mur­lar gibi sabah akşam mesai sa­at­le­ri için­de görev yap­ma­yı ge­rek­tir­mez. Örgüt 24 saat ça­lı­şır ve par­ti­si­ni an­la­tır. Ge­le­ce­ğe yö­ne­lik se­çim­le­re de hazır du­rum­da bek­ler. Bu arada, ka­mu­oyu araş­tır­ma­sı yapar. Ben se­çim­le­ri nasıl ve kimle gö­tü­rü­rü­mü ka­fa­sı­nın bir ke­na­rın­da tutar.

Top­lum­da ça­lış­ma­la­rıy­la dik­kat çeken in­san­lar olur. Ör­gü­tün başı ya da yö­ne­ti­ci­si bun­la­rı dik­kat­le izler. On­la­rın için­den bir cev­her bul­ma­ya ça­lı­şır. Yani, se­çi­mi ka­za­na­cak cev­he­ri bul­mak ör­gü­tün işi­dir hatta gö­re­vi­dir.

Her­kes ken­di­si­ni cev­her sa­na­bi­lir. Ken­di­si­ni cev­her sa­nan­la­rın için­den ger­çek cev­he­ri bul­mak ör­gü­tün temel gö­re­vi ol­ma­lı­dır. Bu cev­her­ler bu­lun­maz­sa, ba­şa­rı belki yine ya­ka­la­na­bi­lir. Ama, yarım kalır. Gö­re­vi­ni dört dört­lük yapan ör­güt­ler, bas­kın se­çim­ler­de bile daha ön­ce­ki ça­lış­ma­la­rıy­la cev­her olan­la­rı bulup or­ta­ya çı­ka­rır­lar.

Bir de örgüt yö­ne­ti­ci­le­ri­nin en aşa­ğı­dan en yu­ka­rı­ya kadar ön­gö­rü sa­hi­bi ol­ma­la­rı ba­şa­rı­yı ge­ti­ren öğe­ler­den bi­ri­si­dir. Duy­gu­sal­lı­ğı ağır basan ve ön­gö­rü­sü ol­ma­yan si­ya­set­çi­ler ba­şa­rı­sız­lı­ğa mah­kum­dur­lar.