SA­ĞA­NAK SA­ĞA­NAK MUS­TA­FA AKAY

Son gün­ler­de il­çe­miz gün­de­mi­ni yerel yö­ne­ti­ci­ler­den sa­vun­ma is­ten­me­si oluş­tu­ru­yor. Yerel ga­ze­te­ler­de bu­nun­la il­gi­li çok da bilgi ve­ri­ci ol­ma­yan ha­ber­le­ri oku­yun­ca, biraz ge­ri­le­re doğru git­tik.
2004 yı­lın­da gö­re­ve gel­dik­ten kısa süre sonra hak­kı­mız­da sa­ğa­nak sa­ğa­nak şi­ka­yet­ler baş­la­mış­tı. Bir şi­ka­yet­le il­gi­li so­ruş­tur­ma­yı bi­tir­me­den ar­dın­dan bir başka şi­ka­yet ge­li­yor­du. El­bet­te, şi­ka­yet­ler son­ra­sın­da da be­le­di­ye­ye An­ka­ra’dan mi­sa­fir­ler ( kont­ro­lör, mü­fet­tiş) arz-ı endam edi­yor­lar­dı. Tu­va­le­te git­sek şi­ka­yet edi­li­yor­duk.
On­la­ra Za­bı­ta Ko­mi­ser­li­ği oda­sı­nı tah­sis edi­yor­duk. Do­la­yı­sıy­la za­bı­ta ko­mi­se­ri bu du­rum­da gez­gin olu­yor­du.
Bir­bi­ri ar­dı­na gelen şi­ka­yet­ler­den sonra BRTV’de Zafer Acar yap­tı­ğı­mız bir prog­ram­da ko­nu­yu sordu. Biz, ” Haram ye­me­di­ği­miz iha­le­ye fesat kat­ma­dı­ğı­mız, hır­sız­lık yap­ma­dı­ğı­mız zim­me­te neden ol­ma­dı­ğı­mız sü­re­ce bu şi­ka­yet­ler bize vız gelir tırıs gider. Biz, ken­di­mi­ze gü­ve­ni­yo­ruz. Bu şi­ka­yet­ler bizi yıl­dır­mak ve en­gel­le­mek için belli mer­kez­ler­den ya­pı­lı­yor/yap­tı­rı­lı­yor. Ken­di­miz­den öy­le­si­ne emi­niz ki; bu ko­nu­da hiç kim­se­yi tın­la­ma­yız. İşi­mi­zi doğru yap­tı­ğı­mız sü­re­ce ne baş­ba­kan ta­nı­rız, ne cum­hur­baş­ka­nı ta­nı­rız” şek­lin­de tep­ki­mi­zi or­ta­ya koy­muş­tuk. Bu tep­ki­miz, Tür­ki­ye’de en fazla şi­ka­yet edi­len bir be­le­di­ye baş­ka­nı ola­rak or­ta­ya kon­muş­tu ve Tür­ki­ye’de bunu söy­le­yen/söy­le­ye­bi­len tek be­le­di­ye baş­ka­nıy­dık.
Son gün­ler­de be­le­di­ye­de ya­şa­nan olay­lar bun­la­rı anım­sa­ma­mı­za neden oldu. Ya­şa­mı­mı­zın hiç bir dö­ne­min­de hiç kim­se­yi şi­ka­yet et­me­dik. Şi­ka­yet ola­yı­na sıcak bak­ma­yız. Eğer; hır­sız­lık, adam ka­yır­ma, iha­le­ye fesat ka­rış­tır­ma, zim­met gibi du­rum­lar yoksa, şi­ka­yet ge­rek­siz­dir.
Bir de şunu vur­gu­la­mak is­te­riz. Ye­ni­ce’nin Sesi Ga­ze­te­si’nde dos­ya­lar ka­ba­rık diye bir iba­re­ye yer ve­ril­miş. Ga­ze­te, bu ka­ba­rık dos­ya­lar­la il­gi­li mut­la­ka halkı bil­gi­len­dir­me­li­dir. Nedir bu ka­ba­rık dos­ya­lar? İçinde neyi ba­rın­dır? Ye­ni­ce hal­kı­nın bun­la­rı bil­me­ye hakkı var­dır. Di­le­riz, yerel ga­ze­te­le­ri­miz bun­la­rı somut bir şe­kil­de açık­lar­lar ve so­ruş­tur­may­la il­gi­li ay­rın­tı­lı bil­gi­ler ve­rir­ler.
İlgili ki­şi­ler de, bizim yap­tı­ğı­mız gibi ken­di­le­ri­ne gü­ve­ni­yor­lar­sa, bizim gibi tep­ki­le­ri­ni or­ta­ya koy­ma­lı­dır­lar.
Bi­lin­me­li ki; si­ya­se­tin ana un­sur­la­rın­dan bi­ri­si ce­ca­ret­tir.