ŞEKER’E YA­PI­LA­CAK HES’E “HAYIR” DEDİLER

IH­LA­MUR Seyir Teras’ın cu­mar­te­si günü ya­pı­lan açı­lı­şın­da kon­ser ver­mek için il­çe­mi­ze gelen Ye­ni­ce­li­le­rin gözde sa­nat­çı­la­rı Bo­lu­lu Ra­ma­zan Çelik ile Sevgi Petek, kon­ser ön­ce­si Şeker Kan­yo­nu’na ge­le­rek Ye­ni­ce hal­kı­nın HES mü­ca­de­le­si­ne des­tek ver­di­ler.
Ye­ni­ce Plat­for­mu ta­ra­fın­dan Şeker Kan­yo­nu’nda kar­şı­la­nan Ra­ma­zan Çelik ve Sevgi Petek’e Şeker Kan­yo­nu’na ya­pıl­ma­sı plan­la­nan HES ko­nu­sun­da bil­gi­ler ve­ril­di. Çelik ve Peket; “Biz artık ken­di­mi­zi Ye­ni­ce­li ola­rak gö­rü­yo­ruz. Ye­şi­lin di­ya­rı Ye­ni­ce’ye HES yap­mak doğa kat­li­amı­dır. Ye­ni­ce hal­kı­nın bu haklı mü­ca­de­le­sin­de so­nu­na kadar yan­la­rın­da ola­ca­ğız. Biz de Şeker’de ya­pı­la­cak HES’e HAYIR di­yo­ruz.” de­di­ler.