BUGÜNE KADAR ŞEKER KANYONU’NA GELEN ÜNLÜLER

ÜNÜ dün­ya­ya ya­yı­lan Şeker Kan­yo­nu geç­miş­te bir çok ün­lü­ye de ev sa­hip­li­ği yaptı. Şeker Kan­yo­nu’na ge­len­ler, olum­lu iz­le­nim­ler­le ay­rıl­dı­lar. Edi­ni­len bil­gi­le­re göre, bu güne kadar Şeker Kan­yo­nu’na gelen ünlü isim­ler; Hasan Ger­çe­ker (Yar­gı­tay Baş­ka­nı), Ahmet Da­vu­toğ­lu (Baş­ba­kan), Meh­met Şim­şek (Ma­li­ye Ba­ka­nı), Ab­dul­lah Gül (Cum­hur­baş­ka­nı), Ali Ba­ba­can (Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı), Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu (CHP Genel Baş­ka­nı), Prof. Sü­heyl Batum (ADD Eski Baş­ka­nı), Banu Avar (Yazar), Prof. Ümit Özdağ (Mil­let­ve­ki­li İYİ Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı), Haluk Le­vent (Pop Sa­nat­çı­sı), İsmail Kü­çük­ka­ya (Te­le­viz­yon­cu), Güven İsla­moğ­lu (Te­le­viz­yon Ya­pım­cı­sı).