HAYDİ YENİCE: ‘22 NİSAN’DA ŞEKER’E’

YENİCE Tu­riz­mi­nin baş­lan­gıç nok­ta­sı olan Şeker Kan­yo­nu’nun ka­de­ri 22 Nisan’da ya­pı­la­cak olan keşif ve bi­lir­ki­şi in­ce­le­me­si son­ra­sı belli ola­cak.
Dün­ya­nın ko­ru­ma­sı al­tın­da olan 100 sıcak nok­ta­dan bi­ri­si olan Ye­ni­ce Or­man­la­rı­nın ge­le­ce­ği­ni de et­ki­le­yecek olan HES’e dur demek için şimdi, bir­lik ol­ma­nın, do­ğa­ya, suya sahip çık­ma­nın tam za­ma­nı.
HES’i iş sa­ha­sı ola­rak gör­mek is­te­yen­ler uya­nın. HES bir iş ka­pı­sı değil, do­ğa­ya vu­ru­lan han­çer­dir. Ye­ni­ce do­ğa­sı­nın ge­le­ce­ği­ni ka­rart­ma­mak adına, her­kes 22 Nisan Pa­zar­te­si günü Şeker’de olmak zo­run­da­dır.
Bir yıl­dan beri, Ye­ni­ce’deki sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın yö­ne­ti­ci­le­rin­den ve Ye­ni­ce se­ver­ler­den olu­şan Ye­ni­ce Plat­for­mu’nun ön­cü­lü­ğün­de Ya­zı­köy ve Tir Köyü Muh­tar­lık­la­rı­nın tüzel ki­şi­li­ği adına Kas­ta­mo­nu İdare Mah­ke­me­si’nde açı­lan iki da­va­da mah­ke­me 22 Nisan Pa­zar­te­si günü saat 09.30’da 9 ki­şi­den olu­şan bir he­ye­tin keşif ve in­ce­le­me yap­ma­sı­na karar verdi. Bu bağ­lam­da Pa­zar­te­si günü ya­pı­la­cak in­ce­le­me­de Ye­ni­ce­li­le­rin bu­lun­ma­sı­nın büyük ya­ra­rı ve ha­ya­ti önemi bu­lun­mak­ta­dır. Ge­lecek he­ye­te, bu böl­ge­nin tu­rizm böl­ge­si ol­du­ğu­nu, orada bu­lu­na­rak gös­ter­me­miz ge­rek­mek­te­dir.
Ye­ni­ce Ga­ze­te­si ola­rak; “Haydi Ye­ni­ce 22 Nisan’da Şeker’e” di­yo­ruz. Bu olaya ta­nık­lık etmek, bütün Ye­ni­ce­li­le­rin gö­re­vi­dir. Tüm Ye­ni­ce­li­le­ri bu gö­re­vi ye­ri­ne ge­tir­me­ye ça­ğı­rı­yo­ruz.