Günlük Arşiv: 04 Eylül 2020

“DO­ĞAL­GAZ YENİCELİLERİN DE HAKKI”

SA­ADET Par­ti­si Ye­ni­ce İlçe Baş­ka­nı İsmail Ki­ren­li, ik­ti­dar par­ti­si men­sup­la­rı­nın Ye­ni­ce’ye ver­di­ği söz­le­ri tut­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni, do­ğal­ga­zın da Ye­ni­ce­li­le­rin hakkı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ki­ren­li yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da; “Se­çi­min üze­rin­den iki yıl geç­me­si­ne rağ­men ik­ti­dar par­ti­si ta­ra­fın­dan ve­ri­len Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si ve Do­ğal­gaz ko­nu­sun­da­ki söz­ler bu­gü­ne kadar tu­tul­ma­mış­tır. Ye­ni­ce’ye do­ğal­gaz ge­ti­ril­me­li, ik­ti­dar par­ti­si …

Devamını

3’Ü KİŞİSEL 4’Ü KARMA OLMAK ÜZERE 7 SERGİ AÇTI

İLK ki­şi­sel resim ser­gi­si­ni 13 ya­şın­da açan ve bu­gü­ne kadar pek çok ulu­sal ya­rış­ma­lar­da da de­re­ce elde eden Asya Sazlı, 9 ya­şın­da baş­la­dı­ğı resim sa­na­tın­da yak­la­şık 150 yağlı boya tab­lo­su ile 3’ü ki­şi­sel, 4’ü karma olmak üzere 7 sergi açtı. Yak­la­şık 30 yıl­dan beri Mer­zi­fon’da eği­tim­ci olan Mus­ta­fa Sazlı’nın kızı …

Devamını

“Özel İdare’nin tüm işlerini kendi imkanları ile yapabilecek konuma ulaşmasını hedefliyoruz”

EYLÜL ayı İl Genel Mec­lis top­lan­tı­sın­da açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı yapan Mec­lis Baş­ka­nı Yıl­dı­rım; “Ka­ra­bük İl Genel Mec­lis Üye­le­ri­miz ile bir­lik­te Özel İdare’nin tüm iş­le­ri­ni kendi im­kan­la­rı ile ya­pa­bi­lecek ko­nu­ma ulaş­ma­sı­nı he­def­li­yo­ruz” dedi. Eylül ayı İl Genel Mec­lis Top­lan­tı­sın­da son yıl­lar­da Ka­ra­bük İl Genel Mec­li­si’nin ve Ka­ra­bük İl Özel İda­re­si’nin yap­tı­ğı ça­lış­ma­la­rı …

Devamını

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI

İLÇEMİZ Or­man­la­rın­da mey­da­na gelen ka­za­la­rın art­ma­sı üze­ri­ne, dün Orman İşlet­me­si’nde iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği hak­kın­da bir top­lan­tı ya­pıl­dı. Kay­ma­kam Ve­ki­li Vali Yar­dım­cı­sı Mu­hit­tin Gürel baş­kan­lı­ğın­da ya­pı­lan top­lan­tı Orman İşlet­me­si Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda ger­çek­leş­ti. Top­lan­tı­ya, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Yüz­ba­şı Hasan Arı­kan, İlçe Emi­ne­yet Amir Ve­ki­li Ko­mi­ser Yar­dım­cı­sı Fur­kan Ün, Ye­ni­ce Orman İşlet­me­si …

Devamını