Günlük Arşiv: 18 Eylül 2020

330 BİN M3 DİKİLİ DAMGA YAPTI

YENİCE Orman İşlet­me­si’nde 2020 yı­lın­da 330 bin m3 di­ki­li damga ya­pıl­dı­ğı öğ­re­nil­di. Edi­ni­len bil­gi­ye göre, ya­pı­lan 330 bin m3 di­ki­li dam­ga­nın 320 bi­ni­nin üre­ti­mi ger­çek­leş­ti­ril­di. Yıl so­nu­na kadar dam­ga­sı ya­pı­lan em­va­lin üre­ti­mi­nin ya­pı­la­ca­ğı öğ­re­nil­di. 2021 yı­lın­da da Ye­ni­ce Orman İşlet­me­si’nde 330 bin m3 di­ki­li damga ya­pı­la­ca­ğı, damga ça­lış­ma­la­rı­nın da önü­müz­de­ki …

Devamını

“VAADLERİNİZİN TAKİPÇİSİ OLMANIZI DEĞİL, GERÇEKLEŞTİRMENİZİ BEKLİYORUZ…”

CUM­HURİYET Halk Par­ti­si Ye­ni­ce İlçe Baş­ka­nı Enver Özgü, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da; “Va­at­le­rin ger­çek­leş­ti­ril­me­si­ni bek­li­yo­ruz” dedi. Özgü, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di; “Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Ka­ra­bük İl Baş­ka­nı­mız Sayın Ab­dul­lah Çakır, il­çe­mi­ze yap­tı­ğı ge­zi­nin ar­dın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da “Ye­ni­ce’ye ve­ri­len söz­ler tu­tul­ma­lı­dır” di­ye­rek bir basın açık­la­ma­sı yap­mış­tı. Bu açık­la­ma­ya, AKP Ka­ra­bük İl …

Devamını

YASİN ERDEM ATANDI

İÇİŞLERİ Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan 106’ncı dönem kay­ma­kam aday­la­rı­nın ata­ma­sı ya­pıl­dı. Ya­pı­lan atama ile il­çe­miz kay­ma­kam­lı­ğı gö­re­vi­ne Yasin Erdem atan­dı. Kay­ma­kam Yasin Erdem’in 21 Eylül Pa­zar­te­si günü il­çe­miz­de­ki gö­re­vi­ne baş­la­ya­ca­ğı öğ­re­nil­di.

Devamını

TEKNİK ÇA­LIŞ­MA­LAR NE AŞA­MA­DA?

2019 yı­lın­da be­le­di­ye­ye bir yazı ya­za­rak “tek­nik ça­lış­ma­la­rın baş­la­dı­ğı” ge­rek­çe­siy­le bazı bil­gi­ler is­te­yen KAR­GAZ’dan o gün­den bu yana ses seda çık­mı­yor. “Do­ğal­gaz bizim de hak­kı­mız” gru­bun­dan su ko­nuy­la il­gi­li bir açık­la­ma ya­pıl­dı ve KAR­GAZ’a ça­lış­ma­la­rın hangi aşa­ma­da ol­du­ğu so­rul­du. Ma­li­ye­ti yük­sek de­ni­le­rek Ye­ni­ce’ye do­ğal­gaz ve­ri­le­me­ye­ce­ği­nin bazı ke­sim­ler­ce ıs­rar­la dile ge­ti­ril­me­si …

Devamını

“DAHA ÖNCE SÖYLEDİK YİNE SÖYLÜYORUZ, YENİCE’YE VERİLEN SÖZLER TUTULMALIDIR”

CUM­HURİYET Halk Par­ti­si Ka­ra­bük İl Baş­ka­nı Ab­dul­lah Çakır, yap­tı­ğı basın açık­la­ma­sın­da AKP’nin Ye­ni­ce’ye ver­di­ği söz­le­rin ta­kip­çi­si ol­ma­yı sür­dü­re­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek; “Daha önce söy­le­dik, yine söy­lü­yo­ruz. Ye­ni­ce’ye ve­ri­len söz­ler tu­tul­ma­lı­dır.”dedi. Çakır’ın açık­la­ma­sı söyle; “AKP İl Baş­ka­nı Sayın İsmail Al­tı­nöz, Saf­ran­bo­lu İlçe kong­re­sin­de bizi eliş­tir­miş, Ye­ni­ce’ye ve­ri­len söz­le­rin ta­kip­çi­si ola­cak­la­rı­nı be­lirt­miş. Sayın Al­tı­nöz’e …

Devamını

İTFAİYE KAM­PAN­YA­SINA 40 BİN LİRA KATKI

GEÇTİĞİMİZ cuma günü ko­ope­ra­tif­ler­le ya­pı­lan it­fa­iye kam­pan­ya­sı top­lan­tı­sı­na 14 ko­ope­ra­tif baş­ka­nı ka­tıl­dı. İlçe­miz­de 34 orman ko­ope­ra­ti­fi bu­lu­nu­yor. Ka­tı­lan ko­ope­ra­tif­le­rin kam­pan­ya­ya top­lam 40 bin lira ci­va­rın­da kat­kı­sı ola­cak. Ko­ope­ra­tif­ler Üst Bir­li­ği’nin 7500 TL ta­ah­hüt­te bu­lun­du­ğu kam­pan­ya­ya Güney, Ya­zı­köy ve Hisar Ko­ope­ra­tif­le­ri 3 bin lira katkı ve­re­cek­ler. Öte yan­dan kam­pan­ya­da 200 bin …

Devamını

“HEDEFİMİZ 2023 SEÇİMLERİNDE MİLLETVEKİLİ ÇIKARMAK”

MİLLİYETÇİ Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) İlçe Baş­ka­nı Ergün Ka­ra­kı­rık, 27 Eylül’de ola­ğan genel kurul ya­pa­cak­la­rı­nı, bu kong­re­de de he­de­le­ri­nin Ye­ni­ce’ye ve Ye­ni­ce­li­ye hiz­met etmek ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek; “He­de­fi­miz 2023 sze­çim­le­rin­de Ye­ni­ce’den mil­let­ve­ki­li çı­kar­mak” dedi. Ka­ra­kı­rık, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da gö­rüş­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü; “Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si’nin Ye­ni­ce İlçe Teş­ki­la­tı­nın 13. ola­ğan kong­re­si 27 …

Devamını

“YENİCE’YE VERDİĞİMİZ VAADLERİMİZİN TAKİPÇİSİYİZ”

AKP Ka­ra­bük İl Baş­ka­nı Av. İsmail Al­tı­nöz, Saf­ran­bo­lu İlçe kong­re­sin­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da; “Ye­ni­ce’ye ver­di­ği­miz va­ad­le­ri­mi­zin ta­kip­çi­si­yiz” dedi. Al­tı­nöz, ko­nuş­ma­sı­nı şöyle sür­dür­dü; “Bir kaç hafta önce Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si İl Baş­ka­nı Ye­ni­ce’de ‘Ak Par­ti­nin ver­miş ol­du­ğu va­ad­le­rin ta­kip­çi­si­yiz. Bun­la­rı takip ede­ce­ğiz.’ diye söy­lü­yor. Biz Ye­ni­ce’deki va­at­le­ri­mi­zin ta­bi­ki ar­ka­sın­da­yız. Hep­si­ni bir bir …

Devamını

HANİFE CEBECİK

YENİCE ATATÜRK MAHALLESİ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, ATATÜRK MAHALLESİ COŞAR SOKAK NO:10’DA İKAMET EDEN MERHUM KAZIM ve HATİCE KIZI, MERHUM ASIM CEBECİK EŞİ HANİFE CEBECİK (06.04.1930 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ  (18.09.2020 CUMA GÜNÜ) ATATÜRK MAHALLESİ MERKEZ CAMİİNDE SAAT : 11:00’DA KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN SONRA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAKTIR. EŞİ MERHUM ASIM …

Devamını

MUSTAFA TOPALOĞLU

YENİCE SARAY KÖYÜ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP,İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA KÜÇÜK KÖY’DE İKAMET EDEN MERHUM MORUK LAKAPLI AHMET ve KEZBAN OĞLU, EMİRE TOPALOĞLU EŞİ 1970 YILLARINDA YENİCE ORTA OKULUNDA MEMURLUK YAPAN (01.05.1953 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ  (17.09.2020 PERŞEMBE GÜNÜ) SARAY KÖYÜ KÖLEMEN CAMİİNDE SAAT: 11,30’DA KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN SONRA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAKTIR. …

Devamını