Aylık Arşiv: Eylül 2020

PAZAR GÜNÜ YAPILACAK

MİLLİYETÇİ Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) ilçe kong­re­si 27 Eylül Pazar günü saat 12.00’da Beste Düğün Sa­lo­nu’nda ya­pı­la­cak. Ergün Ka­ra­kı­rık baş­kan­lı­ğın­da tek liste ile gi­di­lecek olan se­çim­ler­de 15 asil, 14 yedek yö­ne­tim ku­ru­lu üyesi ve 56 üst kurul de­le­ge­si­nin se­çi­mi ya­pı­la­cak. MHP Ye­ni­ce İlçe Baş­ka­nı Ergün Ka­ra­kı­rık; “Par­ti­mi­zin ola­ğan genel ku­ru­lu 27 Eylül …

Devamını

2 BAYAN AST­SU­BAY ATAN­DI

YENİCE İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı em­ri­ne ilk kez iki bayan ast­su­bay atan­dı. Edi­ni­len bil­gi­ye göre, Ye­ni­ce İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı em­ri­ne Asa­yiş Tim Ko­mu­ta­nı ola­rak J. Ast­su­bay Esme Men­gil­li, Kadın ve Çocuk Suç­la­rı İşlem Ast­su­ba­yı ola­rak da Eda Ersöz atan­dı. Her iki ast­su­bay’ın il­çe­miz­de­ki gö­rev­le­ri­ne baş­la­dık­la­rı öğ­re­nil­di.

Devamını

J. TEĞ­MEN KENAN YÜCEL ATAN­DI

YENİCE İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı ola­rak Ağus­tos ayın­da il­çe­miz­de gö­re­ve baş­la­yan J. Yüz­ba­şı Hasan Arı­kan’ın Ka­ra­bük Mer­kez’e alın­ma­sıy­la bo­şa­lan İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­na J. teğ­men Kenan Yücel atan­dı. J. Yüz­ba­şı Hasan Arı­kan ön­ce­ki gün il­çe­miz­den ay­rı­lır­ken, J. Teğ­men Kenan Yener’de gec­ti­ği­miz pa­zar­te­si günü il­çe­miz­de­ki gö­re­vi­ne baş­la­dı.

Devamını

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI’NDAN 3.5 MİLYON LİRALIK YATIRIM ALDILAR

AKP Ka­ra­bük Mil­let­ve­kil­le­ri Cum­hur Ünal ve Ni­ya­zi Güneş, Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat Kurum’a zi­ya­ret ger­çek­leş­tir­di. Ka­ra­bük ili­nin yerel yö­ne­tim­ler an­la­mın­da ih­ti­yaç duy­du­ğu ko­nu­la­rı Bakan Kurum’a ile­ten Ve­kil­ler, ya­pı­lan gö­rüş­me­nin Ka­ra­bük açı­sın­dan son de­re­ce ve­rim­li ol­du­ğu­nu ifade et­ti­ler. Ka­ra­bük Mer­kez ve il­çe­ler­den gelen ta­lep­le­ri gö­rüş­mek için Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı …

Devamını

YAZIKÖY-TERAS YOLUNA 500 BİN LİRA ÖDENEK VERİLDİ

İLÇEMİZ tu­riz­mi açı­sın­dan önem arz eden Ya­zı­köy-Ila­mur Teras yo­lu­nun ışık­lan­dı­rıl­ma­sı ve kor­ku­luk ya­pıl­ma­sı yo­lun­da yap­tı­ğı­mız ya­yın­la­rı­mız mey­ve­si­ni verdi. Bi­lin­di­ği gibi, Ya­zı­köy-Iha­la­mur Teras yo­lu­nun as­falt­lan­ma­sın­dan sonra, yolun ay­dın­la­tıl­ma­sı ve teh­li­ke arz eden yer­le­re kor­ku­luk ya­pıl­ma­sı ko­nu­sun­da ga­ze­te­miz­de ya­yın­lar ya­pıl­mış­tı. Bu ya­yın­la­rı­mı­za si­ya­si­ler­den ve sivil top­lum ku­ru­luş­la­rın­dan da des­tek gel­miş­ti. Ye­ni­ce Be­li­de­yi­si’de …

Devamını

KAYMAKAM ERDEM BAŞKANLIĞINDA YAPILDI

5442 Sa­yı­lı İl İdare Ka­nu­nu­nun 40. mad­de­si ge­re­ğin­ce, İlçe İdare Şube Baş­kan­la­rı Top­lan­tı­sı Kay­ma­kam Yasin Erdem Baş­kan­lı­ğın­da Kamu Kurum ve Ku­ru­luş­la­rı Mü­dür­le­ri­nin ka­tı­lı­mı ile Kay­ma­kam­lık Top­lan­tı Sa­lo­nu’nda ya­pıl­dı. Top­lan­tı­da ku­rum­lar arası di­ya­log, ener­ji ve­rim­li­li­ği, etik ku­ral­la­rı, resmi ya­zış­ma ku­ral­la­rı, Hü­kü­met Ko­na­ğı’nın iç ve dış te­miz­li­ği ile Co­vid-19 ile il­gi­li gö­rüş­ler …

Devamını

AKKURT MADENCİLİK

GEÇTİĞİMİZ Cuma günü il­çe­miz ahşap us­ta­la­rın­dan İbra­him Kılıç’ın Zon­gul­dak Gelik’te yap­tı­ğı ahşah bi­na­yı gör­mek üzere zi­ya­ret et­ti­ği­miz Ak­kurt Ma­den­ci­lik sa­hi­bi Ala­at­tin Kur­naz’ın mi­sa­fir­per­ver­li­ği ile kar­şı­laş­tık. 200’den fazla ça­lı­şa­nı ile Zon­gul­dak eko­no­mi­si­ne can veren Ak­kurt Ma­den­ci­lik, son tek­no­lo­ji­yi kul­la­na­rak üre­ti­mi­ni sür­dü­rü­yor. TTK’nın yıl­lar­ca üre­tim yap­tık­tan sonra terk et­ti­ği Ki­lim­li Gelik’teki ocak …

Devamını

YAPIMI SÜRÜYOR

İLÇEMİZ işa­dam­la­rın­dan Salih Ören’in an­ne­si ve ba­ba­sı adına yap­tır­dı­ğı Ana­oku­lu in­şa­atın­da ça­lış­ma­lar sü­rü­yor. te­me­li atı­lan oku­lun kaba in­şa­atı­nın iki ay içe­ri­sin­de bi­ti­ril­me­si he­def­le­ni­yor. Öte yan­dan, eski oku­lun yı­kı­la­rak har­fi­ya­tı­nın atıl­ma­sı ça­lış­ma­la­rı da devam edi­yor. İnşaat atık­la­rı­nın bir iki gün içe­ri­sin­de bi­ti­ril­me­si plan­la­nı­yor. Atık­la­rın atıl­ma­sın­dan sonra, çevre dü­zen­le­me­si ya­pı­la­cak olan okul …

Devamını

“BELEDİYENİN İTFAİYE ALIM KAMPANYASINI DESTEKLİYORUZ”

CUM­HURİYET Halk Par­ti­si Ye­ni­ce İlçe Baş­ka­nı Enver Özgü, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da; “Be­le­di­ye­nin it­fa­iye kam­pan­ya­sı­nı des­tek­li­yo­ruz” dedi. Özgü, açık­la­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di; “Parti yö­ne­ti­mi ola­rak yap­tı­ğı­mız top­lan­tı­mız­da be­le­di­ye­nin it­fa­iye kam­pan­ya­sı­nı des­tek­le­me ka­ra­rı almış bu­lu­nu­yo­ruz. Yö­ne­tim ku­ru­lu top­lan­tı­mız­da al­dı­ğı­mız karar ile bu kam­pan­ya­yı des­tek­li­yo­ruz. Parti yö­ne­ti­mi ola­rak kendi ara­mız­da top­la­ya­ca­ğı­mız bir mik­tar pa­ra­yı …

Devamını